Trafikksikkerhetsutvalget 2019-2023

Mandat:

Trafikksikkerhetsutvalget i Sel er et fast, kommunalt utvalg underlagt Driftsutvalget. Utvalget rapporterer til Driftsutvalget.

Utvalget skal møtes minst 2 ganger hvert år. Møter utover dette blir kalla inn etter avtale mellom leder og rådmannen i Sel.

1. Samordne trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen samt fungere som bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikringssaker.

2. Utarbeide forslag til revisjon av kommunen sin trafikksikkerhetsplan hvert 4. år.

3. Utarbeide forslag til revisjon av trafikksikkerhetsplanen sitt handlingsprogram hvert år.

4. Oppdatere oversikt over ulykkessituasjonen og trafikkfarlige punkter/strekninger i kommunen.

5. Være høringspart i forbindelse med nye eller reviderte arealplaner.

6. Være høringspart for aktuelle skiltplanar.

7. Være høringspart i saker som gjeld trafikkfarlig skoleveg.

8. Involvere og utfordre foreninger og organisasjoner i trafikksikkerhetsarbeidet.

9. Arbeide med oppfølging av trafikksikkerhetsplanen.

10. Være pådriver overfor alle kommunale tjenesteområder når det gjeld trafikksikring.

11. Arbeide for at nødvendige midler til trafikksikringsarbeid blir prioritert i budsjettet.

12. Bidra til at trafikksikkerhet får økt oppmerksomhet i Sel kommune.

Medlemmer i Trafikksikkerhetsutvalget i perioden 2019-2023:

Erling Lusæter (Sp) - vara: Gro Sandbu Randen (Sp)

Birgit Dyrset (Sp) - vara: Bjørg Lekve (Sp)

Svein Tore Nymoen (H) - vara: Pål Sletten (H)
Lensmannen stiller med en representant.

Medlemmer fra administrasjonen fra følgende fire områder:

                     Barn og unge sin talsperson
              Barnehage/skole
             
Plan og beredskap
             
Teknisk drift

En av disse har sekretærfunksjon.