Sel fjellstyre

Sel fjellstyre 2019-2023

Til fjellstyret velges 5 medlemmer med personlige varamedlemmer, leder og nestleder.
Valget av fjellstyrer er regulert i Fjelloven, kap. III. Her fremkommer bl.a. at ”i hver kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre.”
Ved valg av fjellstyre legges det til grunn at det velges inn personer som er aktive i jakt-, fiske- og friluftsorganisasjoner i distriktet.
Det er likevel ikke slik at organisasjoner knyttet til jakt- fiske og friluftsinteressene er gitt noe krav på representasjon etter denne bestemmelsen.
Minst 2 medlemmer med varamedlemmer skal velges blant de som har rett til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukere.

Vedtak i Kommunestyret -21.10.19.:

Medlemmer og varamedlemmer i fjellstyret for perioden 2019-2023:

 1. Knut Erik Ulen (Sp) - Leder
  Vara: Jan Ingar Formo (Sp)
  Vara: Olav Jostein Bergum (Sp)
   
 2. Erland Dokken (Sp) - Nestleder
  Vara: Atle Bråtet (Sp)
  Vara: Ragnhild Solhjemslie (Sp)
   
 3. Oddny Teighagen(Sp)
  Vara: Therese Andreassen Uldalen (Sp)
  Vara: Ingebjørg Uldalen (Sp)
   
 4. Jan Olav Solstad (Ap)
  Vara: Egil Skredemellem (Ap)
   
 5. Tone Bulling (MDG)
  Vara: Anne Brit Bismo (SV)

Sel fjellstyre sine nettsider

Kontakt

Sel Fjellstyre
Mobil 994 22 578

Statsallmenning Sel og Nordre Koloen
Adresse: Botten Hansensgt. 9, 2670 OTTA
Nettside: http://www.sel-fjellstyre.no/