Kontrollutvalget 2019-2023

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget har som oppgave å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og er et lovfestet, obligatorisk utvalg. Kontrollutvalget skal utøve arbeidet sitt i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg.

Medlemmene i kontrollutvalget er valgt av kommunestyret i de forskjellige kommunene. Minst en av medlemmene skal vere i kommunestyret. Medlemmene i kontrollutvalget kan ikke være i noe annet politisk utvalg i kommunen. Vanligvis er leder i kontrollutvalget fra opposisjonen i kommunestyret. Lederne i dei kommunale kontrollutvalgene utgjør styret i SKNG (Sekretariatet for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal).

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved den kommunale virksomheten, så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn. I tillegg kommer enkelte konkrete lovfestede oppgaver. Kontrollutvalget skal blant annet se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og gjennomføre og følge opp forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.

Sekretariatet

Kontrollutvalget skal ha eget sekretariat, som til en hver tid skal bistå kontrollutvalget med den bistand som utvalget mener er nødvendig for å kunne ivareta oppgavene sine. Kontrollutvalgene i kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk har felles sekretariat.

Revisor

Revisjonstjenestene utførast av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon IKS.

Har du tips eller noe som du vil at kontrollutvalget skal se nærmere på, ta kontakt med leder / nestleder eller send en e-post til sekretariatet.

Kontrollutvalget i Sel 2019-2023, vedtatt av kommunestyret 21.10.19:

 

Jørund Båtstad (Ap) - Leder - jbatstad@bbnett.no 
Vara: Knut O. Bakken (SV)

Eli Stormyrengen (Ap) - Nestleder
Vara: Elin F. Martinussen (Ap)

Ove Ruud (Ap)
Vara: Egil Skredemellem (Ap)

Edda Ane Stubbrud (Sp)- fritak til 31.12.22
Olav Jostein Bergum (Sp) - til 31.12.22
Vara: Anita Torfte (Sp)
Vara: Morten O. Grotløkken (Sp)

Maj-Britt Svastuen (Sp)
Vara: Kari Skjåk (Sp)
Vara: Hans Ulmo (Sp)

Lenker

Kontakt

Jørund Båtstad
Leder kontrollutvalget 2019-23
Eli Marie Stormyrengen
Nestleder kontrollutvalget 2019-23