Kirkelig Fellesråd

For perioden 2019-2023 ble følgende medlemmer valgt, vedtatt i kommunestyret 18.11.19:

 

Medlem: Lars Ekre (Sp)

Vara: Monica H. Eide (Ap)

 

Det er kommunestyret som skal velge medlem og varamedlem til Kirkelig fellesråd. Funksjonstiden følger

kommunestyreperioden.

Iht. kirkeloven av 7. juni 1996, §12 består Kirkelig fellesråd av:

”a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte menighetsråd,
b) en representant med vararepresentant valgt av kommunen, og
c) en prost eller annen prest oppnemnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnemning dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a.

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år.”