Formannskapet i Sel

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommunen, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

Til formannskapet i Sel skal det velges 7 – sju – medlemmer. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Valget gjennomføres som forholdsvalg, jfr. Kommunelovens §8, pkt. 2, når minst ett medlem krever det, ellers som flertallsvalg.

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Sakslister og møtereferater finner du her

Formannskap i perioden 2019-2023:

 

  Medlemmer Varamedlemmer
FORMANNSKAP Eldri Siem (Sp)- ordfører Erling Lusæter (Sp)
  Pål Ellingsbø (Sp) Kjetil Eide (Sp)
  Lars Ekre (Sp) Atle Bråtet(Sp)
  Ingebjørg Uldalen (Sp) Gro Sandbu Randen (Sp)
    Birgit Dyrset (Sp)
    Anne Kari Midtli (Sp)
     
  Terje Jonny Sveen (Ap) Dag Erik Pryhn (Ap)
  Monica Håskjold Eide (Ap) Truls Gjefsen (SV)
  Anita Solberg (H) Karen Marie S. Aaseng (Ap)
    Marius Bismo (Ap)
    Silje Rohaugen Jonsen (Ap)