Formannskapet i Sel

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommunen, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

Til formannskapet i Sel skal det velges 7 – sju – medlemmer. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Valget gjennomføres som forholdsvalg, jfr. Kommunelovens §8, pkt. 2, når minst ett medlem krever det, ellers som flertallsvalg.

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Sakslister og møtereferater finner du her

Vedtatt i kommunestyret 12.10.2015.

Medlemmer og varamedlemmer i formannskapet for perioden 2015 – 2019:

Ap/Sv/MDG                        

  1. Dag Erik Pryhn

  2. Lene Jevnheim

  3. Jan Olav Solstad

  4. Elin F. Martinussen
    for Gro Lillesæter( perm. 01.05.2018)

  5. Jørund Båtstad

H:

  1. Gudbrand Skjåk

SP:

  1. Eldri Siem