Formannskapet i Sel

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommunen, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

Til formannskapet i Sel skal det velges 7 – sju – medlemmer. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Valget gjennomføres som forholdsvalg, jfr. Kommunelovens §8, pkt. 2, når minst ett medlem krever det, ellers som flertallsvalg.

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Sakslister og møtereferater finner du her

Formannskap i perioden 2019-2023:

Medlemmer:

 1. Eldri Siem (Sp) - ordfører
 2. Pål Ellingsbø (Sp) - varaordfører
 3. Lars Ekre (Sp)
 4. Ingebjørg Uldalen (Sp)
 1. Terje Jonny Sveen (Ap)
 2. Monica Håskjold Eide (Ap)
 3. Anita Solberg (H)

Varamedlemmer:

 1. Erling Lusæter (Sp)
 2. Kjetil Eide (Sp)
 3. Atle Bråtet (Sp)
 4. Gro Sandbu Randen (Sp)
 5. Birgit Dyrset (Sp)
 6. Anne Kari Midtli (Sp)
 1. Dag Erik Pryhn (Ap)
 2. Truls Gjefsen (Sp)
 3. Karen Marie Skarhaug Aaseng (Ap)
 4. Marius Bismo (Ap)
 5. Silje Rohaugen Jonsen (Ap)