Personopplysnings- og samtykkeskjema for folkevalgte

Jeg samtykker til at Sel kommune v/politisk sekretariat (behandlingsansvarlig) lagrer personopplysninger om meg fra dette skjemaet. Disse personopplysningene skal kun brukes som grunnlag for administrativ håndtering av mitt verv som folkevalgt i Sel kommune. Opplysningene skal kun lagres så lenge jeg er folkevalgt i Sel kommune.Jeg samtykker til at Sel kommune v/politisk sekretariat (behandlingsansvarlig) lagrer personopplysninger om meg fra dette skjemaet. Disse personopplysningene skal kun brukes som grunnlag for administrativ håndtering av mitt verv som folkevalgt i Sel kommune. Opplysningene skal kun lagres så lenge jeg er folkevalgt i Sel kommune.
Jeg er kjent med og vil respektere reglene for taushetsplikt i tjenestesaker som følgjer av Forvaltningsloven (FVL) §§ 13 - 13e og Fvl. § 13f som gjeld taushetsplikt/ opplysningsplikt iflg. annen lov eller forskrift.

Jeg har satt meg inn i gjeldende regelverk, og er klar over at brudd på taushetsplikten kan føre med seg straffeansvar (jfr. Straffeloven) og at jeg eventuelt kan tape retten til vervet jeg fungerer i. 

Jeg har satt meg inn i og vil respektere kommunen sitt reglement for behandling og sikring av informasjon.

Jeg er oppmerksom på at jeg er bundet av taushetsplikten også etter at jeg har sluttet i vervet. 

Forvaltningsloven § 13
”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
1. 	noens personlige forhold, eller
2. 	tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt under punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre”.

Jeg er kjent med og vil respektere reglene for taushetsplikt i tjenestesaker som følgjer av Forvaltningsloven (FVL) §§ 13 - 13e og Fvl. § 13f som gjeld taushetsplikt/ opplysningsplikt iflg. annen lov eller forskrift. Jeg har satt meg inn i gjeldende regelverk, og er klar over at brudd på taushetsplikten kan føre med seg straffeansvar (jfr. Straffeloven) og at jeg eventuelt kan tape retten til vervet jeg fungerer i. Jeg har satt meg inn i og vil respektere kommunen sitt reglement for behandling og sikring av informasjon. Jeg er oppmerksom på at jeg er bundet av taushetsplikten også etter at jeg har sluttet i vervet. Forvaltningsloven § 13 ”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1. noens personlige forhold, eller 2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt under punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre”.
Felt merket med * må fylles ut