Reglement for Sel kommunestyre

1. SAMMENSETNING
Sel kommunestyre har 25 medlemmer, og inntil så mange varamedlemmer som det til enhver tid framgår av valgloven og kommuneloven.

2. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE
Kommunestyret er det øverste, politiske organet i Sel kommune. Det fatter vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Sel kommunestyre har et særlig ansvar for:
•    Organisering og drift av kommunen.
•    Samordning og samarbeid med andre offentlige og private aktører og organer.
•    Å behandle prinsipielt viktige saker som ikke er delegert.
•    Å gi føringer i prinsipielle saker tidlig i prosessen.
•    Å vurdere resultat og virkninger av kommunestyrets vedtak.
•    Å følge opp sitt arbeidsgiveransvar.
•    Å sørge for at kommunens likviditetsreserve til enhver tid er tilstrekkelig for å ivareta kommunens løpende drift og planlagte investeringer iht. årsbudsjett og økonomiplan.

3. Rådmann og ordfører har fullmakt til språklig å redigere nærværende reglement.
 
4. KOMMUNESTYRETS MØTER

•    Kommunestyret skal ha møte i henhold til vedtatt og kunngjort møteplan, eller når ordføreren eller minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer krever det.

•    Minst 2 av kommunestyremøtene i løpet av kalenderåret skal være dagmøter.

•    Ordføreren innkaller kommunestyret til møte. Jfr. kommunelovens paragraf 32. nr. 3.

•    Saksliste og dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Sel kommunestyres møter er åpne for offentligheten med mindre det er saker som skal eller kan unntas i medhold av Kommunelovens § 31 eller særlover.

•    Møteledelse. Ordfører leder kommunestyrets møte eller varaordfører om ordføreren har forfall. Har begge forfall velges en særskilt møteleder (setteordfører) ved flertallsvalg. Jfr. kommunelovens § 32.4. Dersom ordføreren vil ta del i ordskiftet med innlegg, skal han overlate ledelsen av kommunestyremøtet til varaordføreren.

•    Ordskiftet. Møteleder redegjør for saken så langt det er nødvendig. Er det valgt saksordfører for saken i det faste utvalg som har gitt innstilling i saken, gis denne ordet først for å gi en kort redegjørelse for saken og innstillingen.

Saksordfører har ansvaret for å legge fram utvalgets innstilling for kommunestyret. I de tilfeller hvor det foreligger et flertalls- og mindretallssyn, skal saksordfører legge fram begge syn på en partipolitisk nøytral måte. I større saker, som for eksempel økonomiplan og budsjett, gis gruppelederne for hvert parti ordet først. Etter dette gis medlemmene ordet i den rekkefølge de forlanger det.  

Ordfører avgjør rekkefølgen dersom flere ber om ordet samtidig. Ordføreren har samme rett til å tegne seg på talelisten som øvrige medlemmer av kommunestyret. Talerne skal rette sitt innlegg til ordfører – ikke til forsamlingen. De skal holde seg nøye til den sak eller del av sak som ordskiftet gjelder. Det må ikke sies noe som er krenkende. Kommunestyrets medlemmer skal i sin framferd vise respekt både i ord og handling. Overtrer noen reglementets bestemmelser skal ordfører irettesette vedkommende og kan ta fra medlemmet ordet.

•    Taletid. For Sel kommunestyre praktiseres som en hovedregel følgende taletid:

Første innlegg – 5 minutter
Andre innlegg – inntil 2 minutter
I tillegg gis det adgang til replikk.

-    Taletid for interpellasjoner og forespørsler er 5 min. + 2 min til innlegg. (jfr. vedtak K-sak 38/04.)
-    Kommunestyret kan selv i en sak vedta å praktisere utvidet taletid, for eksempel for en saksordfører i en omfattende sak.

•    Inhabilitet. Medlemmene har selv plikt til å ta opp spørsmål om sin habilitet. Om inhabilitet gjelder kommunelovens § 40.3 og forvaltningslovens kap. II. Ved spørsmål om en representant er inhabil eller habil avgjøres dette av kommunestyret med simpelt flertall. Representanten som blir erklært inhabil skal fratre møtebordet. Vararepresentant tiltrer om mulig.  Det samme gjelder for den som etter kommunelovens § 40.4 blir fritatt fra å delta i behandlingen av en sak.

•    Forespørsler fra representantene. Jfr. kommunelovens paragraf 34.2 som sier at ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten. Forespørsler skal framsettes skriftlig. Forespørselen skal leveres innen 3 virkedager før møte, slik at den kan sendes ut til kommunestyrets medlemmer. For en forespørsel fremsatt i møtet eller kort tid før møtet, kan ikke uttømmende svar påregnes før i neste møte. Forespørselen og svaret vedlegges protokollen.*

Interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål. En interpellasjon fremmes skriftlig av et kommunestyremedlem/flere kommunestyremedlemmer ovenfor ordføreren. Interpellasjonen skal være ordføreren i hende 10 dager før kommunestyremøtet og sendes ut sammen med saklisten. Ordføreren svarer i kommunestyremøtet og kommunestyrets medlemmer kan be om ordet i forbindelse med en interpellasjon. Den som stiller en interpellasjon og ordføreren kan fremme forslag som tas opp til avstemning. Interpellasjon og svar skal vedlegges protokoll for kommunestyret.

Forespørsler og interpellasjoner besvares først i kommunestyrets møte.

Avvikling av møte
•    Før møteavviklingen for øvrig, henvises til Kommunelovens bestemmelser.

•    På dagsorden for kommunestyrets møte velges to representanter – en fra posisjon og en fra opposisjon – som sammen med ordføreren undertegner den godkjente protokollen fra kommunestyrets forrige møte.

•    Kveldsmøter bør helst avsluttes innen kl. 21:30.


Vedlegg:
Her kan du lese utdrag av lovene som er brukt og du finner linker direkte til lover og paragrafer.