Politisk delegeringsreglement

Politisk delegeringsreglement vedtatt i kommunestyret 7.9.2020, Jfr. LOV-2018-06-22-83 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneloven, § 5-14

Vedtatt politisk delegeringsreglement for Sel kommune (PDF, 887 kB)

 
Hvorfor delegeres det:
Den viktigste grunnen til at det skjer delegering av myndighet, er å avlaste den med myndighet og fordele arbeidsbelastningen på flere. En annen årsak kan være at det for å fatte hensiktsmessige vedtak er behov for fagkunnskap som den med myndighet ikke innehar. I tillegg vil en delegering i de fleste tilfeller gi en kortere saksbehandlingstid i den enkelte sak.
Kommuneloven § 5-2 innebærer at det i hovedsak kun er kommunestyret som har myndighet til å fatte vedtak på vegne av kommunen. Med tanke på det antall vedtak som fattes i en kommune årlig, sier det seg selv at det ikke er hensiktsmessig eller praktisk mulig at alle disse fattes av kommunestyret selv. For å unngå en slik situasjon må kommunestyret derfor delegere noe av sin myndighet til andre organer innen kommunen.