Driftsutvalg

Delegering til driftsutvalget:

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3, 3. ledd, gis driftsutvalget myndighet til å treffe avgjørelser, herunder saker av prinsipiell betydning, i alle saker som gjelder utvalgets ansvarsområde hvor ikke annet følger av lov eller er lagt til annet organ eller kommunedirektøren eller særskilt bestemt.
Alle saker som gjelder driftsutvalgets ansvarsområde som skal behandles i kommunestyret, skal som hovedregel fremmes fra kommunedirektøren til driftsutvalget som vedtar innstilling i saken til kommunestyret.

Saker som uansett alltid skal behandles av kommunestyret er:

 • saker som er av vesentlig og/eller prinsipiell betydning for kommunen og som berører flere virksomhetsområder.

Styrer, råd, utvalg, komiteer

 • Driftsutvalget delegeres myndighet til å foreta valg/oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg når loven ikke krever at kommunestyret selv foretar valg.
 • Driftsutvalget delegeres myndighet til å opprette arbeidsutvalg til å forberede behandling av saker og til å utføre særskilte verv, jfr kommunelovens § 5-7, 3. ledd.
 • Driftsutvalget kan velge arbeidsutvalg med leder for saker som kommer inn under driftsutvalgets ansvarsområde.

 

Sakslister og møtereferater finner du her

Driftsutvalget i Sel har 9 faste medlemmer:

Medlemmer:

Kjetil Eide (Sp) Leder
Semon Harerusten (Sp)
Pål Kristian Moen (Sp)
Synne Løvli Haugen (Sp)
Lene Henriksen (Sp)

Nils Kvehaugen (Ap)
Gro Anita Lillesæter (Ap)
Anne Marit Lien Teigen (Ap)
Lars Blekastad (SV)

Varamedlemmer:

 1. Olav Jostein Bergum (Sp)
 2. Håkon Nårstad (Sp)
 3. Jan Ingar Formo (Sp)
 4. Rosoll Ali(Sp)
 5. Nicolai Isaak Stubbrud (Sp) 
 6. Maj-Britt Svastuen (Sp)
 7. Stein Inge Lillebråten (Sp)

 

 1. Ole Jonny Bekkemellem (Ap)
 2. Truls Gjefesn (SV)
 3. Mona Hjellet-Rake (Ap)
 4. Ketil Riise Pedersen (SV)
 5. Bjørn Vadet (Ap)
 6. Elin Randi Havn Stordal