Driftsutvalg

Delegering til driftsutvalget:

Med hjemmel i kommunelovens § 5-3, 3. ledd, gis driftsutvalget myndighet til å treffe avgjørelser, herunder saker av prinsipiell betydning, i alle saker som gjelder utvalgets ansvarsområde hvor ikke annet følger av lov eller er lagt til annet organ eller kommunedirektøren eller særskilt bestemt.
Alle saker som gjelder driftsutvalgets ansvarsområde som skal behandles i kommunestyret, skal som hovedregel fremmes fra kommunedirektøren til driftsutvalget som vedtar innstilling i saken til kommunestyret.

Saker som uansett alltid skal behandles av kommunestyret er:

 • saker som er av vesentlig og/eller prinsipiell betydning for kommunen og som berører flere virksomhetsområder.

Styrer, råd, utvalg, komiteer

 • Driftsutvalget delegeres myndighet til å foreta valg/oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg når loven ikke krever at kommunestyret selv foretar valg.
 • Driftsutvalget delegeres myndighet til å opprette arbeidsutvalg til å forberede behandling av saker og til å utføre særskilte verv, jfr kommunelovens § 5-7, 3. ledd.
 • Driftsutvalget kan velge arbeidsutvalg med leder for saker som kommer inn under driftsutvalgets ansvarsområde.

 

Sakslister og møtereferater finner du her

Driftsutvalget i Sel har 9 faste medlemmer:

Medlemmer:

Kjetil Eide (Sp) - leder 
Atle Bråtet (Sp)
Gro Sandbu Randen (Sp)
Birgit Dyrset (Sp)
Anne Kari Midtli (Sp)

Dag Erik Pryhn (Ap)
Karen Marie S. Aaseng (Ap)
Marius Bismo (Ap)

Varamedlemmer:

 1. Lene Henriksen (Sp)
 2. Therese Andreassen Uldalen  (Sp)
 3. Knut Erik Ulen (Sp)
 4. Jan Ingar Formo (Sp)
 5. Erlend Dokke (Sp)
 6. Reidun Formo (Sp)
 7. Tina Hesthagen (Sp)
 8. Bjørg Lekve (Sp)

-----

 

 1. Anne Brit Bismo (SV)
 2. Nils Kvehaugen (Ap)
 3. Anne Marit Lien Teigen (Ap)
 4. Gro Lillesæter