Vannforsyning i Sel

Sel kommune har utarbeidet en hovedplan for vann- og avløp for hele ledningssystemet i kommunen. Arbeidet var ferdig i september 2013 og gir oss en oversikt over kvaliteten på ledningsnettet.

 

Hovedplan for vannforsyning og avløp er kommunens redskap for overordnet styring av den selvfinansierende vann- og avløpsektoren, noe som er et viktig grunnlag for kommunens budsjettering og økonomiplanarbeid. Målet for vannforsyningen er å levere nok vann, godt vann, ha en sikker og effektiv vannforsyningssystem med fokus på kunden. For avløpssektoren er de overordnede målene å oppnå godt vannmiljø, samt ha god og effektiv tjenesteyting.

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av renovasjon, vei, vann- og avløpsanlegg. Kommunen har totalt 7 driftsoperatører og fagarbeider for drift- og vedlikehold av alle vann- og avløpsanleggene. Kommunen har 2 stillingshjemler for avdelingsingeniører VA. 6 stk driftsoperatører/fagarbeidere går i vaktordning, hvor en person er på vakt i en uke av gangen.

Sel kommune er medlem av organisasjonen Norsk Vann (VA-verkenes bransjeforening) og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF).

Det er laget en felles norm for offentlig ledningsnett basert på Norsk Vann sin generelle VA-norm. Den generelle VA-normen er supplert med lokale bestemmelser for kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og Sel (6K). Denne VA-normen skal brukes som standard for all nybygging i offentlig regi. Normen er vedtatt i et felles kommunestyremøte for 6Kkommunene avholdt 19.05.2009.

Kommunen har i dag 5 kommunale vannverk, samt 3 krisevannkilder:

 • Otta vannverk (godkjent ihht Drikkevannsforskriften)
  • Kilde til vannverket er grunnvannsforekomst i løsmasser beliggende på Selsverket ca. 3 km nord for Otta  sentrum. Brønnområdet ligger nederst på en vifteform, der løsmassene er avsatt av Gudbrandsdalslågen og sideelva Ula, som renner ut i Lågen rett nord for vassverket.
  • Vassverket har levert en god og stabil råvannskvalitet i alle år siden 1973. Vannet er noe surt og alkaliseres ved tilsetning av lut før det går på nett. Desinfeksjon er satt inn som en hygienisk barriere. Vannkvalitetsdata fra 2011-2013 er brukt som grunnlag for vurderinger av vannkvalitet (se vedlegg 3.1).
  • Vannbehandlingen består av kontinuerlig lutdosering (flytende natriumhydroksid), og klordosering (flytende natriumhypokloritt) ved behov (i praksis har det aldri vært behov). Etter dosering av lut (og ev. klor) går vannet inn i et 200 m3 rentvannsbasseng som gir lufting og kontakttid for klor. Bassenget er todelt med ledevegger for å ha bedre kontroll med oppholdstider for klor. Klor og lut doseres vannmengdeproporsjonalt.
 • Nord-Sel vannverk (ikke godkjent ihht Drikkevannsforskriften)
  • Nord-Sel vannverk sin kilde er to grunnvannsbrønner plassert i sand-/grusavsetningene lengst nord på Selsmyrene. Kun en av brønnene er i drift. Hovedinfiltrasjonen til området skjer fra Lågen.
  • Det er ingen vannbehandling ved vannverket. Det er etablert beredskap med mengdeproporsjonal klordosering ved vannverket.
 • Mysusæter vannverk (ikke godkjent ihht Drikkevannsforskriften)
  • Vannkilden til Mysusæter vannverk er elvevannsinfiltrert grunnvann med relativt kort oppholdstid i grunnen.
  • Vassverket leverer normalt vann av god kvalitet.
  • Vannverket har vannbehandling i form av UV og klordosering (sistnevnte ved behov).
 • Faukstad vannverk (ikke godkjent ihht Drikkevannsforskriften)
  • Faukstad vannverk sin kilde er to grunnvannsbrønner plassert på en grusøy ute i Sjoa (syd for idrettsplassen).
  • Det er ingen vannbehandling ved vannverket. Det er etablert beredskap med mengdeproporsjonal klordosering ved vannverket.
 • Bjølstadmo vannverk (godkjent ihht Drikkevannsforskriften)
  • Kilde til Bjølstadmo vannverk er grunnvann fra vertikale rørbrønner plassert ved bredden av Sjoa.
  • Det er ingen vannbehandling ved vannverket. Det er etablert beredskap med mengdeproporsjonal klordosering.
 • Krisevannkilde Ula
 • Krisevannkilde Sjoa
 • Krisevann Mæhlum

Lover og forskrifter:

Plan- og bygningsloven § 27-1 Vannforsyning

Forurensningsforskriften kapittel 16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer.

Forurensningsforskriften
Forbrukerkjøpsloven
Plan- og bygningsloven
Drikkevannsforskriften

Kontakt

Bjørn Aabakken
Fagleder VA
Telefon 977 38 314
Mobil 977 38 314