Tømming av avløpsanlegg, og bestemmelse om gebyr

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, og bestemmelse om betaling av gebyr

Forskrift ble gjort gjeldende fra 01.01.2007

§1-    Virkeområde

Forskriftene gjelder tømming og/eller avvanning av slam fra slamutskiller og andre renseinnretninger for avløpsslam, private, telle oppsamlingstanker for avløpet og fettutskillere i områder som omfattes av pliktig tømmerordning i kommunen. Forskriften gjelder også gebyrplikt.

§2-    Definisjoner

Som slam regnes alle typer avløp fra husholdning, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for separate avløpsanlegg, og er lagt under kommunal godkjenningsordning. Tømming skjer etter nærmere regler som kommunen fastsetter. Som abonnent regnes hjemmelshaver av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 10 år eller mer, kan festeres regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenger, slik at den samlede festetid er mer enn 10 år.

§3- Pliktig tømmeordning

Kommunen skal tømme slamutskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for slam som omfattes av disse forskriftene. Alle eiendommer som er omfattet av kommunens tilsynsmyndighet omfattes av ordningen. Kommunen kan i enkelttilfeller etter søknad frita enkelte eiendommer for ordningen.

§4 - Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes, er lett tilgjengelige for tømming. Overdekning av kumlokk og lignende med snø, is jord osv. fjernes, og andre hindringer for fri adkomst med lastebil, skal ordnes av abonnenten før tømming utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømmingen. Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensingsloven.

§5 - Adkomst

Veg til slamanlegget må være slik at den gir en grei og rimelig fremkommelighet for renovasjonsbilen. det skal tas hensyn til hvilken årstid det er best fremkommelighet for tømming i området hvor tømming utføres. utover dette har ikke renovatør eller kommunen ansvar for skader på og vedlikehold av privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet. Adkomst fra oppstillingsplass for tømmebil til kum skal ikke overstige 50 m fra det bilen kan plasseres (gjelder ikke traktortømming). Sugehøyde fra bunn i kum til tank på bil skal tilpasses sugeslangens lengde og ikke overstige 6 m ved 25 m slange. for eksisterende fritidsboliger hvor tømmebil ikke kan benyttes, skal det være fremkommelig vei for traktor med tømmeutstyr frem til kom. For nye avløpsanlegg blir krav til adkomst for tømmeutstyr bestemt gjennom utslippstillatelse. Det må ikke settes opp gjerder, murer og lignende som gjør det vanskelig å komme til med utstyr for tømming.

§ 6 - Rettigheter og plikter til den som utfører tømmingen

Entreprenøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømmingen. Arbeidet skal imidlertid utføres slik at ikke unødig skade på veg eller eiendom oppstår. Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Tømmeutstyr skal være slik innrettet at tømming og transport skjer på en hygienisk og estetisk måte. Tømming skal foretas innenfor tidsrommet kl. 06:00 til 22:00, mandag til fredag, unntaksvis lørdag til kl. 18:00.

§7 - Tømmefrekvens

Varsel om tømming av avløpsanlegg skal skje i god tid før tømming utføres. Beskjed blir gitt ved skriftlig varsel til hjemmelshaver, eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Tømming skjer etter følgende mønster (gjelder pr. enhet): For eiendommer med fast bosetting og med sanitært avløp skal slamutskilleren tømmes hvert 2.år. For fritidsboliger skjer tømming av slamutskiller hvert 4 år. Alle tette tanker tømmes hvert år eller oftere etter behov. (Både bolig og fritidshus) Abonnenter med fettavskillere skal tømme hvert år. Ekstra tømminger utover den bestemte ordningen må bestilles og bekostes av abonnent. Det er kun entreprenør som er godkjent av kommunen som har tillatelse til å tømme anlegg. Kommunen kan i enkelte tilfeller bestemme annen tømmerutine for anlegg med spesiell utførelse eller belastning.

§8 - Avgift for tvungen tømming av avløpsanleg

Abonnenten skal betale et årlig gebyr til kommunen i henhold til gjeldende regulativ. Kommunen fastsetter årlig gebyrets størrelse.

§9 - Innkreving av gebyr og renter

I tilfeller hvor abonnenten ikke har klargjort slamutskilleren for tømming etter forutgående varsling, hvor veiforhold eller andre hindringer medfører at tømming ikke kan utføres, anses anlegget som tømt når renovatøren har møtt frem for tømming. Gebyr beregnes som om anlegget er tømt på ordinær rute. Gebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven §6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene og lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene §26 og 27 tilsvarende. Abonnenten skal betale gebyr for hvert anlegg. Kommunen kan overlate registrering av abonnementsforhold og innkreving av gebyr til et interkommunalt selskap.

§10 - Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jfr. forvaltningslovens §2b og forurensingsloven §85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningsloven, jfr. kap VI i forvaltningsloven. Klagen sendes til kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for kommunens klageinstans.

§11 - Overtredelser

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jfr. forurensingsloven § 79 annet ledd.