Montering av skorstein

Sel kommune v/brannvesenet blir stadig kontaktet vedrørende oppføring/rehabilitering av skorsteiner. I teksten under har vi lagt inn litt generell informasjon rundt dette.

Hvem kan montere en skorstein?

Oppføring av ny skorstein er søknadspliktig arbeid. Dette gjelder også hvis det er en eldre skorstein som rives for å bygges opp på nytt(dersom skorsteinen kun skal rives og gjennoppbygges over tak regnes dette som vedlikehold, og er derfor ikke søknadspliktig).

At et arbeid er søknadspliktig betyr at dersom du skal bruke fagfolk til å utføre arbeidet må du sørge for at foretaket enten har lokal/sentral godkjenning for å kunne søke, prosjektere, utføre og kontrollere det tenkte arbeidet. Ferdigattest skal foreligge etter oppføring.

Du kan som selvbygger også føre opp din egen skorstein, men da må du søke om lokal godkjenning og ansvarsrett for dette samt kunne dokumentere kunnskap innen området. ta kontakt med Sel kommune sitt byggesakskontor om hvordan denne søknaden kan leveres. Nødvendige blanketter finnes på Direktoratet for Byggkvalitet sine hjemmesider: www.dibk.no

Søknadsplikten gjelder uansett hvilken type skorstein som skal oppføres(husk at dette gjelder også for fritidsboliger).

Unntak

Det er kun ved ett tilfelle man kan føre opp skorstein uten å søke om særlig ansvarsrettog det er da det gjelder mindre tiltak på bebygd eiendom. dette vil da være tilfelle ved f.eks. et tilbygg til eksisterende bygning sim ikke har hverken samlet bruksareal(BRA) eller bebygd areal(BYA) over 50m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Her vil også tilhørende tekniske installasjoner omfattes og oppføring av skorstein i slikt tilbygg krever ikke særlig ansvarsrett.