Lokal forskrift - feiing i Sel kommune

Sel kommune vedtok 20.02.2012 ny lokal forskrift om feiing og tilsyn i Sel kommuen.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) vedtok 28.12.2015 ny forskrift om brannforebygging med virkning fra 01.01.2016. 

Den sentralt fastsatte forskriften berører kommunens lokale forskrift (K.st 20.02.2012) på flere punkt, f.eks § 4.2 «Fritidsboliger og hytter», § 5 «Hyppighet for tilsyn» og § 7 «Gebyr for feiing og tilsyn». Formelt opphever den sentrale forskriften de punkt i kommunens lokale forskrift som er i strid med den nye sentrale forskriften. Den lokale forskriften må derfor revideres for å møte kravene i den nye sentrale forskriften mht. feiing og tilsyn på fritidsboliger.

Nytt i forskriften er at kommunen nå skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg også i fritidsboliger. Den nye forskriften er risikobasert, slik at det nå er kommunen som bestemmer intervall for det forebyggende arbeidet ut ifra vurdert risiko. Dette er en endring som vil slå positivt ut på det brannforebyggende arbeidet, da en nå vil kunne sette inn ressursene der det trengs i stedet for å bruke tid og ressurser der nivået er bra.

Innkreving av feie- og tilsynsavgift gjøres i dag årlig, der gebyrets størrelse fastsettes i kommunens gebyrregulativ hvert år. Feiing og tilsyn er et selvkostområde. På bakgrunn av endringene i feiehyppighet og kravet om at det nå skal omfatte alle fritidsboliger gjør at en nå vurdere å endre innkrevingen av avgiften fra årlig gebyr til å kreve avgift etter hvert oppdrag.