Feietjenesten

Omlegging av det brannforebyggende arbeidet etter ny forskrift om brannforebygging(publisert 1. jan.2016) medfører endringer i hva feiertjenesten vil bestå med framover vedrørende feie- og tilsynshyppighet og gebyret for dette.

Bakgrunn for den nye ordningen

I takt med endrede fyringsmønster har behovet for feiing blitt mindre, og statistikk tilsier at dagens feiehyppighet ikke er godt forebyggende arbeid. Det er et mål for norske myndigheter med færre branner og færre omkomne som følge av brann. Feierens oppgaver skal rettes mere inn mot tilsyns- og opplysningsvirksomhet med hjemmebesøk. I tillegg til tilsyn med fyringsanlegg, skal feierens oppgaver bestå av kontroll med varslings- og slokkeutstyr, rømningsveger og en vurdering av den totale brannsikkerheten i bolig/fritidsbolig.

Heretter skal alle bygninger som kan huse mennesker, eller har fyringsanlegg benyttet til oppvarming, gjøres til gjenstand for en risikovurdering i forhold til brannsikkerhet, og vies oppmerksomhet fra brannvesenenes forebyggende avdelinger i henhold til dette. Dette betyr at alle boenheter inklusive hytter skal inn i brannvesenets forebyggende arbeid og ta sin del av kostnadene med dette.

Risikobasert forebyggende arbeid vil derfor føre til at feierbesøk blir sjeldnere for de fleste.


Feie- og tilsynsgebyr

Fra 1.1.21 er gebyrregulativet og innkreving av gebyr endret til å bli en betaling for feie- og tilsynsordningen med et mindre årlig beløp. Dette innebærer at all abonnenter betaler samme årlige beløp, men det er differensiering på bolig og fritidsbolig.

Gebyrregulativet blir fastsatt av kommunestyret.

Kontakt

Sivert Nordfjæren
Brannforebyggere
Mobil 904 11 402
Sivert Prestgard
Brannforebyggere
Mobil 905 21 578