Bål og åpen brenning

I Norge er det generelt bålforbud i tidsrommet 15. april til 15. september, regulert både i nasjonal og lokal forskrift.  I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Den som velger å tenne bål, brenne dauing eller annet rent trevirke, er selv fullt ut ansvarlig for brenningen, og plikter å holde brenningen under oppsikt og sikre at alt er fullstendig slukket før det forlates.

All brenning av kvist, dauing eller rent trevirke skal meldes til 110-sentralen den dagen brenningen skal skje, på tlf 611 48000. 

I perioder med særlig stor brannfare, kan kommunen innføre totalforbud mot all utendørs brenning.

Det er og viktig å presisere at brenning ikke skal være til sjenanse for andre, og det er viktig å hindre utslipp av miljøgifter, lokal forurensing og helseproblemer som følge av åpen brenning.

Brenning i tettbygd strøk er uansett ikke tillatt.

Forskrift om brannforebygging

§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når

 • a) kommunen har gitt tillatelse eller
 • b) kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller
 • c) det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av året og alle steder utendørs i kommunen. Forbudet skal klart avgrenses

 • a) geografisk til hele kommunen eller områder i kommunen og
 • b) tidsmessig for en periode på maksimalt 60 dager.

Forbudet skal oppheves så snart brannfaren eller de ekstraordinære forholdene er over. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

 

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sel kommune

Det finnes noen unntak fra det generelle bålforbudet, og dette er håndtert gjennom lokal forskrift. 

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

 • a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
 • b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
 • c) brenning av avispapir, papp og liknende i vedovn hjemme eller på hytta.
 • d) bråtebrenning, brenning av daugress og brenning av tørt hageavfall utenom tettbygd strøk, (i eller i nærheten av skogsmark er det forbud mot åpen ild i perioden 15. april – 15. september).
 • e) Sankthansbål bestående av reint trevirke, papp og papir.
 • f) ranke- og flatebrenning i skogbruket.
 • g) åpen brenning av avfallstrevirke utenom tettbygd strøk.