Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Kommunen har ansvar både for å forebygge alvorlige ulykker og begrense skadene ved kriser og katastrofer. Helt sentralt i dette arbeidet er gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser.

ROS-analyse

  • Kartlegging av mulige uønskede hendelser
  • Vurdering av årsaker, sannsynlighet og konsekvenser
  • Systematisering og risikovurdering i en helhetlig analyse
  • Forslag til tiltak og oppfølging (forebyggende og skadebegrensende)

ROS-analysen skal minimum omfatte

  • Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen
  • Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen
  • Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
  • Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
  • Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet
  • Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

ROS-analysen skal forankres i kommunestyret. Den skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

I Nord-Gudbrandsdal har kommunene samarbeidet og utarbeidet en samlet helhetlig ROS-analyser for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Den er godkjent av kommunestyrene i den enkelte kommune.