Oppmåling

For å kunne opprette ny grunneiendom eller ny festegrunn må det gjennomføres oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning kan også benyttes for å påvise eller endre eksisterende grenser. I en oppmålingsforretning blir grensene påvist og/eller merket med grensemerke, nøyaktig målt, kartfestet og dokumentert.

Gjennomføring av oppmålingsforretningen

Kommunen er oppmålingsmyndighet og har ansvaret for å holde oppmålingsforretning. Styrer av kartforretningen går opp grensene i felten sammen med de involverte partene som har møtt opp til oppmålingsforretningen. Det skal føres protokoll fra forretningen og grensene blir merket og målt nøyaktig opp.

Det er ikkje krav om at alle parter må møte. I saker der man har synspunkt om hvordan grensen skal gå eller har andre synspunkt som bør tas opp i oppmålingsforretningen er det anbefalt at man møter eller sender stedfortreder med fullmakt.

Etter oppmålingsforretningen oppdaterer kommunen eiendomsregisteret (matrikkelen) og sender ut matrikkelbrev til jhjemmelshavere av de matrikkelenhetene som har blitt endret. Matrikkelbrevet viser historikk, hjemmelsinformasjon, bygningsinformasjon, grenser, grensepunkt med koordinatverdier og kvalitetsinformasjon, samt kart. Vi anbefaler at nye matrikkelenheter og arealoverføringer tinglyses. For oppmålingsforretning som bare dreier seg om påvisning av eksisterende eiendomsgrenser og grensejustering, er det ikke vanlig med tinglysing av oppmålingsforretningen.

Målgruppe for tjenesten

Hjemmelshavere som ønsker å opprette eller endre grunneiendom eller festeeiendom, hjemmelshavere som ønsker å påvise eller endre grenser knyttet til sine enheter, samt hjemmels- og rettshavere som ønsker å opprette, påvise, endre eller slette retter og heftelser.

Lovgrunnlag

Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven), lov om tomtefeste (Tomtefesteloven), lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) og lov om tinglysing (Tinglysingsloven).

Rett til å klage

Behandling av klage etter reglene i forvaltningsloven.

Skjema

Søknad om tillatelse

I saker der det skal opprettes ny matrikkelenhet, der det skal foretas arealoverføring eller der grenser skal justeres uten at det er i tråd med plan, må det søkes om tillatelse til tiltaket:

Gå til PDF-fil av skjema

Alle tiltakstypar der naboer blir påvirket skal ha nabovarsel

Nabovarsel
Opplysninger gitt i nabovarsel (benyttes i saker der flere enn enn nabo er varslet)
Kvittering for nabovarsel

Disse sendes ferdig utfylt sammen med søknaden.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Denne kommer i tillegg til eventuell søknad om tillatelse.

PDF:
Skjema for saker som krever godkjenning etter plan- og bygningsloven
Skjema for saker som ikke krever godkjenning etter plan- og bygningsloven

Det skal også sendes rekvisisjon om oppmålingsforretning i saker der man har søkt om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Arealoverføring mellom to eiendommar som har forskjellige hjemmelshavere i grunnboken

Arealoverføring krever eget skjema i tillegg til søknad om tillatelse og rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Erklæring om arealoverføring

Dette skjemaet skal følge med rekvisisjon av oppmålingsforretning. Dette skjemaet kan ikke leveres digitalt og må ha originale underskrifter.

Krav om sammenslåing av eiendommer

Gå til PDF-fil av skjema

Krav om retting av matrikkelen

Man kan også sende skriftlig krav om sammenslåing med grundig forklaring av den forespurte rettingen.

Det skal i alle saker legges ved situasjonskart som beskriver hvordantiltaket/endringen/rettingen skal bli. Dette skal ha kart som viser situasjonen som den er før rekvisisjonen/kravet som bakgrunn.

Andre skjema

Fullmakt

Om du selv ikke kan delta på oppmålingsforretning, men ønsker å være representert kan du sende stedfortreder. Da kan du fylle ut fullmakt som følger varsel om oppmålingsforretning og sende denne med stedfortreder. 

Kvittering for varsel om oppmålingsforretning

Skjema for kvittering for varsel om oppmålingsforretning følger varsel om oppmålingsforretning. 

Kontakt

Grethe Enlid
Oppmålingsingeniør
Mobil 911 88 263