Kjøp/arv av eiendom og konsesjonsfrihet

Ved kjøp av eiendom må skjøte tinglyses, ved arv må hjemmelserklæring tinglyses. Ved feste av eiendom må festekontrakt tinglyses og ved transport av festerett/ny fester må skjøte tinglyses.

Tinglysing av eierskifte og festekontrakter er privatrettslig og må ordnes av partene eller partene kan velge å bruke megler eller advokat til å hjelpe seg med arbeidet.

Informasjon om tinglysing av eierskifte finnes her:

Skjøte, hjemmelsdokument eller festekontrakt skal sendes til: Kartverket Tinglysingen, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. Kartverket Tinglysingen fakturerer for tinglysing og dokumentavgift.

 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved eierskifte

Ved kjøp eller arv av eiendom må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut og sendes til kommunen før skjøte eller hjemmelserklæing sendes til Kartverket Tinglysingen. Dette er en kontroll av at eiendommen ikke er konsesjonspliktig landbruksgrunn. Kommunen matrikkelfører konsesjonsfriheten og sender ut varsel om ført konsesjonsfrihet. Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ikke nødvendig for overdragelse av seksjon/ borettslagandel. Se mer informasjon om konsesjon og konsesjonsfrihet på kartverkets nettsider.

Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet kan lastes ned fra landbruksdirektoratet. "LDIR-360Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv." (grønt skjema) skal alltid benyttes i Sel kommune.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet må enten skannes og sendes på eDialog (sikker innsending av brev og dokumenter) eller sendes til: Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta.

Punkt 1, 2 og 10 skal alltid fylles ut. For bebygd tomt skal punkt 5 fylles ut, for ubebygd tomt til bolig/hytteformål i reguleringsplan skal punkt 7 fylles ut, for ubebygd tomt til bolig/fritidsformål utenfor reguleringsplaner skal punkt 6 fylles ut, for næringstomter i reguleringsplan skal punkt 8 fylles ut, og for eiendom som arves skal punkt 4 fylles ut.
Pkt. 4 skal også fylles ut for landbrukseiendom under 35 da (all eiendom under 35 daa dyrka og eller 500 daa produktiv skog).

Planstatus og størrelse på eiendommer kan sjekkes på kommunens kartløsning.

Kommunens behandling av konsesjonsfrihet medfører ikke gebyrkostnad.

 

Konsesjon og konsesjonsfrihet for landbrukseiendom

For omsetning av landbrukseiendom over 35 daa dyrkajord og/eller 500 daa produktiv skog som selges ut av nær familie/slekt må det søkes konsesjon. For omsetning av landbrukseiendom innenfor nær familie/slekt må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut, punkt 1, 2, 3 og 10 skal da fylles ut på skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 
Landbrukskontoret har tilgang til landbuksregisteret og oversikt over alle gards- og bruksnummer som hører til enhetene så det er en fordel om de behandler konsesjonsfrihet for landbrukseiendommer med tanke på å kvalitetssikre at alle aktuelle gards- og bruksnummer blir med ved tinglysingen av eierskifte.

Skjema for søknad om konsesjon.