Fjerning av nedgravde oljetanker innen 2020

Fra 01.01.2020 er det forbudt å bruke fossilt brensel til oppvarming. Nedgravde tanker som ikke er i bruk, skal som hovedregel fjernes. Tankene må tømmes, rengjøres og graves opp - uavhengig av hvor stor tanken er. Det er du som eier (enebolig, borettslag, næringsvirksomhet) som har ansvaret for at dette blir utført.

 

 Kan oljetanken bli liggende?

Har du en oljetank som ligger under en terrasse, platting eller lignende og det vil bli svært vanskelig å få tanken opp – eller uforholdsmessig dyrt – kan du søke kommunen om å slippe å fjerne den. Får du innvilget søknaden, må tanken tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller andre naturlige masser. Og stenges. Etter at arbeidet er utført, må du sørge for at en tilstandsrapport blir sendt inn til kommunen.

Det er viktig at jobben blir skikkelig gjort – oljetanker er farlig avfall.

Fjerne oljetanken? Slik går du fram

Skjema "Melding om fjerning av nedgravd oljetank" skal benyttes:
elektronisk skjema
pdf-skjema for utskrift (PDF, 90 kB)

  • Kart over eiendommen med inntegnet plassering av oljetank, samt drenering-, vann- og avløpsledninger, skal vedlegges
  • Dersom det skal etableres ny tank for oljefyring skal dette godkjennes etter egen søknad
  • Før oppgraving skal tankenømmes og rengjøres av godkjent firma
  • Påfyllingsrør til tanken skal fjernes
  • Sel kommune skal varsles for inspeksjon i forbindelse med de fysiske arbeidene med fjerning av tanken
  • Det skal leveres dokumentasjon på etterbehandling av tanken. Dersom tanken går til destruksjon skal dokumentasjon på rengjøring av tanken og levering til godkjent mottak oversendes til Sel kommune
  • Eventuell etterbruk av tanken skal være i samsvar med forskrift om nedgravde oljetanker og forurensningsloven. Dokumentasjon skal oversendes kommunen.

Har du spørsmål, ta kontakt med byggesaksavdelingen på tlf 617 00 700.

Kan søke Enova om tilskudd

Hvis du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du går over til å benytte fornybar energi, som for eksempel varmepumpe, kan du få 10 000 kroner i støtte fra Enova til fjerning av tanken. Du kan lese mer om dette på enova.no. Enova gir også støtte til næringsvirksomhet som satser på miljøvennlige tiltak. 

Støtteordningen blir borte i 2020.

Det aller viktigste er at du som eier av nedgravd oljetank tar ansvar. Både for tanken og miljøet for øvrig.