Oversikt over næringsfond

Konsesjonskraftfondet

De årlige inntektene fra konsesjonsavgifter og de årlige driftsinntektene fra salg av konsesjonskraft inntektsføres i kommunens driftsbudsjett, og avsettes i årsoppgjøret til konsesjonskraftfondet. Dette er et bundet driftsfond med egne vedtekter. Vedtektene ble sist revidert i oktober 2004. Formannskapet er fondsstyre. Formålet med konsesjonskraftfondet er kommunalt tiltaksarbeid, grunnlagsinvesteringer og nærings- og utviklingstiltak innen landbruk. At det er et bundet driftsfond tilsier at fondet bare kan nyttes til vedtektsfestede formål. I 2014 ble det avsatt kr. 558.525,- til konsesjonskraftfondet, i 2015 var avsetningen på kr. 578.054,-.

 

Sjoafondet

I etterkant av at Sjoa elv ble varig vernet mot kraftutbygging, ble det utbetalt en engangs/billighetserstatning til hver av kommunene Sel og Vågå på 10 mill. kr. Denne grunnkapitalen er fondskapital i Sjoafondet. Dette er et bundet driftsfond med egne vedtekter. Vedtektene ble sist revidert i oktober 2004. Formannskapet er fondsstyre. Formålet med Sjoafondet er å nytte avkastningen av grunnkapitalen til kommunale og private næringsformål. Grunnkapitalen skal ikke brukes, unntak er utlån i gitte tilfelle.

Vedtekter for Konsesjonskraftfondet (PDF, 100 kB)

Vedtekter for Sjoafondet (PDF, 109 kB)