Sel kulturskole

”Vekst og utvikling i et søkende og inkluderende miljø"

Eleven i sentrum

Alle elever er verdifulle og likeverdige med rett til individuelt tilrettelagt undervisning.
Hver enkelt elev skal behandles med respekt uavhengig av talent, egenskaper og prestasjonsnivå
Alle elever har et uttrykksbehov, et talent, et potensiale i seg som kan utvikles ved god påvirkning.

Sel kulturskole, ble opprettet høsten 1990, da som Sel musikkskole.

I 1999 ble musikkskolen en kulturskole med flere disipliner, som visuell kunst, teater og dans.

Sel kulturskole er plassert under virksomhetsområdet kultur, i Sel kommune. Sammen med kulturkontor, kulturhus, kino, bibliotek og frivilligsentral. Virksomhetsleder, er også rektor ved kulturskolen.

Kulturskolen følger skoleruta i Sel, men vi starter opp undervisninga en uke etter grunnskolen på høsten og avslutter skoleåret ca. en uke før.

Undervisninga foregår enten i grupper eller enkeltvis, der tiden kan variere litt. Som oftest er en undervisningstime på instrument og sang 20 min i uka.

Undervisninga foregår både i skoletida og på kveldstid.

På dagtid vil eleven, etter avtale med skole og kulturskole, bli tatt ut av ordinær undervisning.

Undervisninga foregår på Heidal Skule, Otta skole og Otta Ungdomsskole.

Sel kulturskole har en musikkbinge, som er plassert ved Ottahallen. Det er ett øvingslokale for grupper både i og utenfor kulturskolen. Nøkkel hentes, og kvitteres for på Statoil.


Dette kan eleven forvente av oss:

 • at vi setter eleven i sentrum
 • vi ønsker å gi målretta og variert undervisning/veiledning basert på positivitet
 • legge godt til rette for hver enkelt elev
 • å skape best mulig miljø for elever og lærere i kulturskolen
 • at kulturskolen skal være synlig og utadrettet
 • alle elever skal i løpet av undervisningsåret få tilbud om å medvirke på minst én konsert, forestilling, utstilling eller prosjekt som inngår i kulturskolens undervisningstilbud.


Dette forventer kulturskolen av deg:

 • møter presis til undervisningen
 • forberede seg godt til undervisningen gjennom daglig øving hjemme
 • ved fravær må du gi beskjed til læreren din eller til kulturskolen. Ved fravær uten melding mer enn 3 ganger, kan du miste elevplassen din.
 • ny adresse, e-post eller telefon? Meld straks fra til oss! Mange beskjeder sendes som e-post, og avlysning av undervisning gjøres via sms. Et oppdatert elevkartotek er avgjørende for at vi skal kunne yte god service.
   

Hvem kan bli elev ved Sel kulturskole:

 • Alle med interesse for estetiske fag som bor i Sel kommune kan søke om opptak ved kulturskolen.
   

Hvilke kriterier er det for å bli tatt opp som elev i kulturskolen?

 • Nye søkere med lengst ventelisteansiennitet. (Vi tar imot søknader fra det året barnet fyller 6 år)
 • Ved lik ansiennitet skal alder telle, slik at eldre (innen grunnskolealder) tas foran yngre.
 • Ansienniteten regnes fra den dato søker er registrert, uavhengig av disiplin.
 • Alder:
 • Barn i grunnskolealder (1-10 klasse)
 • Ungdom i videregående skolealder
 • Voksne etter videregående skole, kommer i betraktning hvis ingen står på venteliste.
   

Hvor mye koster det å være elev?

Priser for 2017:

 • For elever i grupper under 5:Kr 1422,- pr. elev pr. semester 
 • For elever i grupper over 5:Kr   996,- pr. elev pr. semester 
 • Leie av instrument:Kr   464,- pr. semester 
 • Depositum for å leie instrument  Kr   632,- 

Søskenmoderasjon: 25 % for 2. barn og 50 % for 3. barn. 

Denne moderasjonen gjelder også for elever med flere disipliner men ikke gruppeundervisning.              


Undervisningsform:

Undervisningen blir organisert slik hver enkelt lærer finner det mest hensiktsmessig. I mange tilfeller er dette individuell undervisning. I andre tilfeller kan det være smågruppeundervisning med 2-3 elever pr. gruppe. I enkelte sammenhenger kan det være hensiktsmessig med undervisning i store grupper, f. eks dans, teater og visuell kunst.
 

Regler og praktiske opplysninger til elever og foresatte:

Når en elev har blitt tatt opp ved kulturskolen er han/ho å regne som elev helt til skriftlig utmelding er mottatt.

Hvis en elev ønsker å slutte etter ett semester må han/ho sende skriftlig utmelding til kulturskolen før 1. desember. Dersom skriftlig utmelding ikke er mottatt, regner vi med at eleven fortsetter i kulturskolen det påfølgende semesteret.

Påmeldingsfrist for nytt skoleår, for nye elever, er 15.mai.

Elevkontingenten for neste semester må betales dersom tidsfristen for utmelding ikke overholdes. Dersom en elev ikke kan møte til undervisning skal han/ho gi melding om dette direkte til lærer. Forsømte timer kan ikke fås tilbake.

Elevene må selv betale for noter og annet nødvendig undervisningsmaterialet.

Utleieinstrumenter som kulturskolen har til utlån:

Feler, akkordeon og gitarer i forskjellige størrelse.

I tillegg til dette har kulturskolen forskjellig utstyr som er fast utplassert i musikkbingen. på Otta Ungdomsskole og på Heidal skule.

Kulturskolen har et begrenset antall instrumenter til utleie.
 

Søknad om plass i kulturskolen:

Nytt administrasjonssystem for kulturskolen er snart på plass.

For alle søknader i mellomtiden, ta kontakt med rektor for kulturskolen, Jertru Stallvik på e-post: jertru.stallvik@sel.kommune.no