Utredningsrapport for bo- og tjenestetilbud innen helse og omsorg

Tirsdag 6. juni 2017 presenterte rådmannen utredningsrapport for helse og omsorg for Sel kommunestyre. Rapporten omhandler utredning av ulike alternativer til bygging av nytt sykehjem. Saken skal til politisk behandling i kommunestyret i september.

 

Følgende redaksjonelle endringer er gjort siden rapporten ble først offentligjort:

  1. Presisering rundt oversikt finansieringsbehov Sel Sjukeheim.
  2. Antall middagsoppdrag for Otta, under presentasjon av hjemmetjenesten.
  3. I innledningen er ordet rives byttet med sanering.

Videre framdrift til politisk behandling:

21. august Åpent møte - innbyggerdialog
07. september Sak til behandling i driftsutvalget, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsråd og  Eldrerådet
12. september Sak til behandling i formannskapet
18. september Sak til behandling i kommunestyret