Utredningsarbeid innen helse og oppvekst

Den demografiske utviklingen og forventet nedgang i barnetall og tilgjengelig arbeidskraft utfordrer eksisterende strukturer innenfor kommunens kjerneoppgaver som skole, barnehage og pleie og omsorgstjenester. Utviklingen fordrer strukturelle og organisatoriske endringer også innenfor pleie og omsorg der vi ser en betydelig økning i antall eldre tjenestemottakere. Nedgang i barnetall er forventet allerede i perioden 2016- 2020, mens den største økningen i antall eldre ses mellom 2020 og 2030.

Det er etablert arbeidsgrupper innenfor helse og oppvekst som har som mandat å jobbe frem alternative løsninger innenfor skole og barnehage, og det er etablert en arbeidsgruppe innenfor pleie og omsorg som jobber frem forslag til en bedre struktur og drift i tilknytning til heldøgns omsorgsbehov i et 10-12 års perspektiv.

Forankring og informasjonsarbeid:

 • Budsjett og økonomiplan 2017 -21: bestilling – demografi, vridning, velge strukturer som fremmer effektive arbeidsformer

 • FS og KS sak – januar og februar. Rådmannens tolkning av budsjettbestillingen.

 • KS 20.mars løypemelding

 • DU 25 april løypemelding

 • FS 4. april løypemelding

 • FS 2.mai grundigere gjennomgang

 • FS 13.06 – sak om retning der rådmannen må gi sine signal

 • På bakgrunn av at tidslinjen for behandling i kommunestyret av utredningsarbeidet innenfor oppvekst og helse  ble forskjøvet fra 19.juni til 18.september, vil behandlingene i andre utvalg og råd bli slik:

  • 07. september – Driftsutvalg, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og Ungdomsråd.

  • 12. september – Formannskap

  • 18. september – Kommunestyret

 • Høring av økonomiplan – i forkant av vedtak i oktober.

 • Budsjett - vedtak i desember. 

  Under utarbeidelse: Egen fane hjemmesiden / FB om prosessen vi er i gang med, bakgrunn, tidshorisont, hvilke alternativ arbeider vi med.