Rus og Psykisk helse

Rus og psykisk helse  er en gratis tjeneste for personer i alderen 18 år og oppover som bor i Sel Kommune. Tjenesten tar utgangspunkt i den enkeltes kunnskap, ønsker og mål, samt at en anser pårørende og den enkeltes nettverk som en viktig ressurs.

Rus og Psykisk helse er en oppfølgingstjeneste som benytter mestringsorienterte samtaler, kognitiv terapi, motiverende intervju, samt  veiledning og oppfølging i bolig i møte med brukere, f.eks. på hjemmebesøk eller bo-veiledning. Tjenesten organiserer også ansvarsgruppemøter og tar rollen som koordinator for individuell plan der det er aktuelt.

Rusoppfølging er en del av tjenesten. Brukere med rus- og psykiske plager/lidelser får samme oppfølging som brukergruppen for øvrig. Både med mestringsorienterte samtaler, veiledning, praktisk bistand, aktivitetstilbud og individuelt tilpasset tverrfaglig oppfølging.

Målet med tjenesten er at den enkelte skal få bistand til å leve et meningsfullt og tilfredsstillende liv, på tross av rus og/eller psykiske helseutfordringer.

Hjerterom/aktivitetshuset 

Dagtilbud Aktivitetshuset/Hjerterom som er et aktivitetstilbud til brukere som har psykiske lidelser, rusproblemer og /eller er ensomme. Det er et lavterskel-tilbud, som ikke krever enkeltvedtak, og har målrettede tiltak basert på brukers interesser.

Aktivitetshuset skal generelt være en møteplass i Sel kommune, der aktivitet for noen er et tilbud til andre. Målet er å lage en møteplass med aktiviteter tilpassa grupper med ulike behov, der samhandling mellom kommunale tjenester og bruk av frivillige er avgjørende.

Hvordan kontakter du oss?

Vi kan tilby

  • Planlagte og strukturerte samtaler på kontoret eller hjemme hos brukeren
  • Bistand til å mestre livet i egen busted
  • Koordinering av individuell plan, ansvarsgrupper, ulike tverrfaglige instanser
  • Støtte til familie / pårørende
  • Hjerterommet (1.etasje Aktivitetshuset) fra mandag til fredag fra kl.1000 til kl.1400.

Samarbeid

Vi har tett samarbeid med fastlegene, psykiatrisk poliklinikk (DPS), NAV, helsestasjon, barnevernet, skoler, politi og andre hjelpeinstanser.

Annen informasjon

Tjenesten er gratis, og vi har taushetsplikt. Tjenesten er underlagt virksomhetsområdet Tildelingskontoret.

Kontakt

Postadresse: Botten Hansensvei 9, 2670 Otta. Besøksadresse: Botten Hansensvei 9, 2. etg., 2670 Otta. Kontortid Mån – Fre. 08.00 - 15.30

Kontakt

Synnøve Solstad
Avdelingsleder
Mobil 415 37 282

Adresse

Sel rådhus, servicetorget

Botten Hansensgate 9

2670 Otta

Tlf. 617 00 700

E-post: postmottak@sel.kommune.no

Sikker innsending: eDialog