KAD-senger

Opphold på KAD plass er max 72 timer. Ved behov for lengre innleggelse overføres pasienten til annet type opphold.

Innleggelse på KAD-plass avgjøres av lege i kommunene i Nord-Gudbrandsal når legevakten ikke er betjent og pimærvakt når legevakten er betjent.

Inklusjonskriterier og eksempler på diagnoser / tilstander hos pasienter som kan legges inn på KAD-plass:

 • Voksne > 18 år 
 • Pasienter som ellers ville blitt innlagt i sykehus
 • Akutt forverring av definerte, kjente tilstander
 • Uavklarte tilstander der fare for akutt forverring vurderes som liten
 • Kjent funksjonssvikt hos eldre pasienter
 • Infeksjoner (pneumoni, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon, gastroenteritt)
 • KOLS med forverring som ikke krever overvåkning med blodgass eller mekanisk ventilasjonsstøtte.
 • Dehydrering ved interkurrent sykdom, for eksempel infeksjoner eller sterk svangerskapskvalme
 • Smerteproblematikk (kjent årsak, fall med stabile frakturer)
 • Behandling av høy INR uten tegn til pågående livstruende blødning
 • Diaré eller obstipasjon
 • Brystsmerter, KOLS og magesmerter
 • Lettere / moderate psykiske helseproblemer