Smittevern i helsetjenesten

Infeksjoner som oppstår på sykehus eller andre helseinstitusjoner er en spesiell utfordring blant annet fordi forekomsten av infeksjoner forårsaket av resistente mikrober øker. I tillegg blir nye sykdomsfremkallende mikrober oppdaget. Tidligere kjente mikrober endrer egenskaper og får større evne til å skape infeksjoner.

Å oppnå godt smittevern handler i stor grad om å arbeide systematisk i virksomheten.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Smittevernplaner og prosedyrer inkludert infelsjonskontrollporgram for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk er lagret på "Smittevernplaner og prosedyrer i Nord-Gudbrandsdal" og "Region felles / 6K planer, prosedyrer og veiledere utarbeidet regionalt / Smittevern".

Både sykehus, andre helseinstitusjoner som yter spesialisthelsetjenester og sykehjem omfattes av forskrift om smittevern. i helsetjenesten. Institusjonene skal ha et infeksjonskontrollprogram som en del av internkontrollsystemet. Programmet skal inneholde infeksjonsforebyggende og infeksjonsovervåkende tiltak.

Krav til innhold i infeksjonskontrollprogrammet
Det skal være skriftlige retningslinjer for infeksonsforebyggende tiltak: 

 1. Smitteverntiltak
  ¤  Håndhygiene
  ¤  Bruk av arbeidstøy
  ¤  Bruk av beskyttelsesutsyr, herunder hansker, munnbind og beskyttelsesfrakk
  ¤  Forebygging av yrkesbetinget smitte hos helsepersonell, veiledning i smitteprofylakse og vaksinasjon
  ¤  Alminnelig renhold
  ¤  Håndtering, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler, senger og sengeutstyr
  ¤  Håndtering av avfall
  ¤  Håndtering og transport av smittefarlig materiale, inkl. pasientprøver
  ¤  Håndtering, rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr
  ¤  Sterilforsyning, herunder innkjøp, lagring og transport, renhetsgrad før sterilisering, pakking før sterilisering, sterilisatorer og kontrollrutiner
  ¤  Innkjøp og kontroll av medisinsk utstyr
   
 2. Undersøkelse, behandling og pleie blant annet forebygging og kontroll av: 
  ¤  Urinveisinfeksjoner
  ¤  Postoperative sårinfeksjoner
  ¤  Nedre luftveisinfeksjoner
  ¤  Intravaskulære infeksjoner og septikemier
  ¤  Hudinfeksjoner
  ¤  Alvorlig infeksjoner fremkalt av antibiotikaresistente bakterier
   
 3. Bruk av antibiotika og isolering av pasienter med smittsomme sykdommer

Det skal være et system for overvåking av infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd av infeksjoner.

Kommunens ansvar
Kommunen skal i samarbeid med kommunelegen sørge for at kommunale institusjoner som omfattes av forskrift om smittevern, har tilgang på tilstrekkelig smittevernekspertise og andre faglige ressurser. Ledelsen ved institusjonene skal sørge for at infeksjoner overvåkes i samsvar med forskriften. Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner skal varsles etter reglene i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften. Ledelsen ved institusjonene har også ansvar for å påse at nødvendige forhåndsundersøkelser av arbeidstakere blir gjennomført med den hensikt å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier.

Lovgrunnlag

Forskirft om smittevern i helsetjenesten

Smittevernloven

MSIS- og Tuberkuloseforskriften

Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier


Nyttig informasjon

Smittevern i helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten (smittevernboka)

Folkehelseinstituttet - smittevern i helseinstitusjoner