Generelt smittevern i kommunen

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon.

Smittevernloven omhandler både plikter for smittede personer og kommunens oppgaver. Denne siden omfatter først og fremst kommunens ansvar og oppgaver innenfor smittevern.

Listen over oppgaver er ikke uttømmende.

Kommunens ansvar

 • Skaffe seg oversikt over art og omfang av smittsomme sykdommer – inkludert tuberkulose - som forekommer i kommunen
 • Drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges
 • Tilby og gjennomføre vaksinering mot smittsomme sykdommer
 • Gi befolkningen nødvendig informasjon om vaksinasjonsprogrammet og kommunens gjennomføring
 • Sørge for at nødvendige individuelle forebyggende tiltak blir satt i verk
 • Beskrive tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de spres i et eget område i planen for kommunenes helsetjeneste
 • Etablere, tilrettelegge og følge opp et tuberkulosekontrollprogram (som en del av kommunens internkontrollsystem)
 • Ta med tuberkulosekontrollprogrammet som en del av smittevernplanen
 • Føre tilsyn og sørge for at reglene i smittevernloven blir overholdt og vedtak i medhold av loven blir gjennonført

 
Ekspempler på rutiner som bør være beskrevet

 • Melding av smittsomme sykdommer
 • Utenlandsreiser - rutiner for håndtering av henvendelser
 • Oppfølging innvandrere/tuberkulose
 • Yrkesvaksinering
 • Informasjon til brukere – eks. forurensing vannverk
 •  Avfallshåndtering i institusjoner
 • Håndtering av stikkskader  ved risiko for smitte
 • Smittevern i barnehager inkludert anbefalinger om når syke barn bør være hjemme
 • Smittoppsporing
 • Smittevern i næringsmiddelindustri og kafeer

 
Kommunelegens ansvar

 • Utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette arbeidet
 • Ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen
 • Utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen
 • Bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer
 • Gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer
 • Utarbeide forslag til og gjennomføre tuberkuloseprogrammet


Helsepersonells ansvar

En lege som oppdager en smittet person, har meldingsplikt. En sykepleier eller jordmor  har varslingsplikt.  Både leger, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av smittsom sykdom som kan ha betydning for internasjonalfolkehelse skal umiddelbart varsle kommunelegen.

Melding- og varslingspikt er nærmere beskrevet i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften.

 

 

Lovgrunnlag 

 

Smittevernloven

 

Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

 

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

 

Forskrift om tuberkulosekontroll

 

MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften

 

IHR-forskriften

 


Nyttig informasjon

 

Smittevern og overvåking - kontaktinformasjon for helsetjenesten

 

Melding og varsling av smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet

 

Smittevernveilederen

 

Meldesystem for smittsomme sykdommer

 

Styrket smittevern i kommunene med bl.a. mal for smittevernplan, 2003

 

Veiledning i oppklaring av sykdomsutbrudd 

 

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

 

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner  

 

Tuberkuloseveilederen