Forebygging av legionellasmitte

Legionærsykdom eller pontiacfeber er sykdommer som forårsakes av legionellabakterien. Pontiacfeber gir et mildt influensalignende sykdomsbilde. 

Legionærsykdom kan gi alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet.  Det stilles derfor en rekke krav til virksomheter som har innretninger som kan medføre spredning av legionellabakterien.

Kommunen har ansvar for tilsyn.

På denne siden finner du blant annet informasjon om smittekilder og forebygging av smitte i tillegg til krav i forskriften om miljørettet helsevern

Smittekilder
Legionellabakterier er vanlig forekommende i naturen og finnes i overflatevann og i jordsmonn, men konsentrasjonen er gjennomgående lav. Innretninger som gir betingelser for oppvekst av Legionella og som sprer aerosol til omgivelsene, innebærer risiko for legionellasmitte.

De viktigste smittekildene er kjøletårn, dusjanlegg og boblebad, men også andre kilder som avgir aerosoler (for eksempel luftskrubbere, sprinkleranlegg, innendørs fontener, høytrykksspylere, bilvaskemaskiner, luftfuktere som lager vanntåke uten temperaturheving og befuktningsanlegg for frukt og grønnsaker) kan spre bakterier. Legionellabakterier i aerosoler kan fraktes langt fra selve utslippspunktet (flere km) via luften, avhengig av vind og andre klimatiske forhold. Varianten  Legionella longbeachae, har i enkelte land vist å kunne smitte mennesker ved håndtering av plantejord.

Meldeplikt til kommunen
Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer. Melding av badeanlegg, bassenbad og badstu inkludert boblebad er regulert i egen forskrift.

Krav til innretninger som kan spre legionellabakterier
Med hensyn til  legionella gjelder forskriften om miljørettet helsevern virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs: blant annetkjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.

Virksomheter skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol. Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella. For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme. Virksomheten skal føre internkontroll.

Tilsyn 
Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern overholdes. 

Meldings- og varslingsplikt ved legionellose
Legionellose er meldingspliktig til MSIS, gruppe A. I tillegg skal lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle, umiddelbart varsle kommuneoverlegen, som skal varsle videre til fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Dersom kommuneoverlegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets Smittevernvakt direkte.


Lover og forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern

Smittevernloven


Forebygging av smitte - nyttige lenker

Veiledninger og råd for å forebygge legionallesmitte, folkehelseinstituttet

Forebygging av legionellasmitte hjemme

Råd til husholdninger og boligselskap om forebygging av legionella