Psykisk helse inkludert vold i nære relasjoner

Undersøkelser har vist at 20-25 % av befolkningen til et hvert tidspunkt har en psykisk lidelse og at halvparten av befolkningen forventes å få en psykisk lidelse i løpet av livet. Å redusere forekomsten av psykiske lidelser står sentralt i folkehelsearbeidet.

Her finner du  informasjon om befolkningens psykiske helse og nasjonale anbefalinger når det gjelder helsefremmende og forebyggende tiltak i tillegg til kommunale handlingsplaner og prosedyrer som er utarbeidet i et regionalt samarbeid.

Planer og prosedyrer for kommunene i Nord-Gudbrandsdal

 

Informasjon og nasjonale anbefalinger

Psykisk helse i Norge, Folkehelseinstituttet

Psykisk helse barn og unge, Folkehelseinsituttet

Psykisk helse og rus, Helsedirektoratet

Vold i nære relasjoner, regjeringen.no

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016)

Sammen om mestring, veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, Helsedirektoratet

Riisko- og beskyttelsesfaktorer for psykiske vansker hos ungdom

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: Omfang og konsekvenser (2011)

Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser, Folkehelseinstituttet

Bedre føre var.... Psykisk helse. Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger (2011)