Veiledere , anbefalinger og håndbøker

Q- 1025B Tiltak mot tvangsekteskap – veileder for offentlig ansatte. Barne- og familiedepartementet. 2001

IS-1008 En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen for funksjonshemmede. 2002

IS-1060 Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet, 2003

IS-1104 Veileder i miljørettet helsevern, 2003

IS-1183 Hvordan holde orden i eget hus. Internkontroll i sosial- og helsetjenesten, 2004

IS-1154 Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2004 (ny utgave 0-6 år pr, juli 2017, se senere lenke)

IS-2700 Veiledning i journalføring i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2004

Urolige småbarn – en veileder, Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, 2004

IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD, revidert 2007

Veileder for utforming av barnehagens utearealer. Kunnskapsdepartementet,2006

IS-1405 Veileder. Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, 2007

Q-1145: Veileder til regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse, 2008

Barnehager og smittevern, faglige råd fra Folkehelseinstituttet, 2009

IS-1742 Fra bekymring til handling. Veileder om tidlig intervensjon på rusområdet, 2009

IS-1592 Aktivitetshåndboken, 2009

IS-1253 Veileder til forskrift om for individuell plan, 2010

IS-1022 Veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, 2011

IS-1746 Forebygging av kjønnslemlestelse. Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelser. Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2011

BRA MAT i barnehagen, materiell fra Helsedirektoratet, 2011

Krybbedødspermen – rutiner ved mottak og oppfølging av barns død, Landsforeningen uventet barnedød. 2012

IS-2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, Helsedirektoratet, 2014

Smittevernveilederen

Vaksinasjonshåndboka

Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling