Strategi- og handlingsplaner, stortingsmeldinger og rapporter

Ungdomshelse - regjerningens strategi for ungdomshelse 2016 - 2021

IS-1256 Utvikling og utprøving av målemetoder for fysisk form hos barn 4-12 år, 2003

IS-0031 Hvordan fremme fysisk aktivitet hos skolebarn, rapport 11/2003

IS-1130 Skolens utearealer: Om behovet for arealnormer og virkemidler, 2004

IS-1229 Handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse, 2005

IS-1162 …..og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten, 2005

IS-1281 Frukt og grønnsaker i skolen. Beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 2005

IS-0913 Forebyggende instanser i skolen, 2006  

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge, 2006

Forsinket språkutvikling, rapport 2008:10, 2008

IS-1692 Handlingsplan for habilitering av barn og unge, 2009

IS-1575 Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre, 2008

IS-1663 Migrasjon og helse, 2009

IS-1798 Utviklingsstrategier for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2010

Rapport 2012:1. Barnevaksinasjonsprogrammet. Rapport for perioden 2001-2010

IS-1886 Overskudd og trivsel for alle – helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelser, 2011

Bedre føre var…… Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger, 2011:1

IS-0345 Rapport. Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehager, 2012

Styre for å styrke, Helsetilsynet , 2012

Satsing på barn og ungdom. Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2013

Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet - trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten   

IS-1813 Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015

IS-2182 Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-17

Kompetanseplan for behandlingslinjene for gravide og sped- og  småbarn i psykososial risiko, Sykehuset Innlandet 2013

HPV-innhentingsvaksinering har effekt og kan være kostnadseffektivt. Kunnskapssenteret, 2014