Helsestasjon, skolehelsetjeneste og svangerskapsomsorg

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene tilby helsefremmende og forebyggende tjenester bl.a. helsetjeneste i skole, helsestasjon og svangerskaps- og barselomsorgstjenester.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et friskfokus og skal vektlegge ressurser som fremmer helse og positiv utvikling hos barn, unge og familier. Tjenesten følger barn og deres familier med helseopplysning, veiledning, standardiserte undersøkelser, vaksiner og annen målrettet oppfølging på faste tidspunkter. Oppfølgingen skal omfatte barnets fysiske og psykososiale utvikling og bidra til gode oppvekstvilkår. I tillegg skal tjenestene fange opp risikofaktorer, problemer og skjevutvikling, samt sette inn nødvendige forebyggende tiltak. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Denne siden omfatter lenker til lokale prsoedyrer, lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer, veiledere og annen informasjon som kan være nyttige for ansatte på helsestasjonen, i skolehelsetjenesten og i svangerskapsomsorgen i Nord-Gudbrandsdal.