Frisklivssentraler og forebyggende tjenester

Kommunen skal i henhold til folkehelseloven og helse- og omsorgstjenesteloven gi infomasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Helse og omsorgstjenestene skal også arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre, funksjonshemmede og andre som har behov for det.

I Nord-Gudbrandsdal har kommunene utarbeidet et internkontrollsystem for forebyggende tjenester og tilbud / frisklivstjenester.

Det omfatter definerte:

  • helsefremmende og forebyggende tjenester forankret i helse- og omsorgstjenesteloven eller barnevernloven (rettet mot enkeltpersoner eller grupper) 
  • lærings- og mestringstjenester
  • grupperettede tilbud som bidrar til økt livskvalitet og gode levevaner, men som ikke defineres som helsetjenester

Denne siden omfatter lenker til lovgrunnlag, veiledere, nasjonale anbefalinger og nettsteder som kan være nyttige for ansatte som har ansvar for overnevnte tjenester  - inkludert ansatte på frisklivssentraler.

I tillegg er det lagt ut en lenke til:
 

"Veiledere for frisklivssentraler /-tjenester for kommunene i Nord-Gudbrandsdal" (PDF, 807 kB)


Lover

Folkehelseloven

Forvaltningsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven

Offentlighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

 

Forskrifter

Habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator

Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Oversikt over folkehelsen

Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemda

Pasientjournal

 

Veiledere, anbefalinger og aktuelle nettsteder

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering, Helsedirektoratet, 2016

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, Helsedirektoratet

Helsedirektoratets sider om frisklivssentraler

Anvefalinger, kosthold og errnæring, Helsedirektoratet

Selvhjelp Norge - nasjonalt kompetansesenter

Aktivitetsåndboken, Helsdirektoratet

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer (SOVno)

Kontakt

Anne Kjersti Sørhaugen
Kommunefysioterapeut
Mobil 922 20 278