Folkehelseoversikter

Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne (folkehelseoversikt). Plikten til å ha denne oversikten er blant annet forankret i folkehelseloven og folkehelseforskriften. Kommunen skal ta utgangspunkt i folkehelseoversikten ved fastsettelse av overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet.

Folkehelseoversikten skal baseres på:

  • Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig
  • Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene
  • Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse

Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller.

På denne siden finnes folkehelseoversiktene for alle de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal.
 

Folkehelseoversikter for: