Folkehelseoversikter og statistikk for Nord-Gudbrandsdal

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 

Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Statistikk og helseoversikter kan ha god nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er også knyttet store utfordringer til bruk og tolkning av statistikk. Den gir ofte et grunnlag for undring og spørsmål - heller enn fasitsvar og løsninger.

Et eksempel som viser utfordringene er statistikk over økende bruk av kolesterolsenkende  medikamenter. Det kan tolkes på flere måter. Det kan være flere personer som har høyt kolesterol enn tidligere, men det kan også være at flere med høyt kolesterol blir oppdaget eller at grensene for oppstart av medikamentell behandling er endret. Det kan også være en kombinasjon av alle faktorene. Statistikken som viser økning av medikamentell behandling gir oss lite informasjon om årsakene til økningen. Konklusjon om årsaker blir ofte tolkninger.

Hvis statistikken brukes riktig, er den likevel et viktig fundament og en forutsetning for godt planarbeid i kommunen.

På disse sidene finnes folkehelseoversikter for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. I tillegg finnes annen aktuell statistikk for kommunene.