Kommunal beredskap

Kommunen har ansvar for å forebygge og redusere konsekvensene ved alvorlige ulykker, kriser og katastrofer. 

En forutsetning for god beredskap er at kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe og vurdert sannsynlightene for og konsekvensene av disse hendelsene - dvs. at de har gjennomført en helhetlig risko- og sårbarhetsanalyse. Utarbeidelse av beredskapsplaner og gjennomføring av øvelser er viktig for å forberede seg på kriser og katastrofer. Bredskapsplanene skal revideres minst en gang i året. Kommunen skal gjennomføre øvelser i forhold til beredskapsplanen hvert annet år.

I kommunene i Nord-Gudbrandsdal er det utarbeidet felles maler for følgende beredskapsplaner:

  • "Overordnet" beredskapsplan i kommunen

  • Plan for informasjon og krisekommunikasjon

  • Plan for evakuering og pårørendesenter

  • Plan for helsemessig og sosial beredskap

Det er i tillegg utarbeidet felles plan og prosedyrer for psykososial oppfølging ved kriser, katastrofer og ulykker for alle seks kommuner.

Overnevnte planer er lagt direkte inn i CIM eller samlet i ett dokument i hver enkelt kommune.

 

Det er også utarbeidet en felles beredskapsplan for smittevern som er lagt inn i et  felles smittevernplanverk.

 

Lenke til delplan: 

 

(med plastlomme til å legge navn og telefonnummer til kontaktpersoner)