Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er et tilbud til innbyggere med behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), trygghetsalarm og matombringing. Pleie-og omsorgstjenestene bidrar til at brukerne i størst mulig grad skal klare seg selv i dagliglivet. Det er tildelingskontoret som fatter vedtak om alle tjenester gjennom helsefaglige og juridiske vurderinger på individnivå.

Virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Sel kommune er fra 1. desember 2021 Reidun Øvre Øygard.

Hjemmetjenesten Heidal og Otta ble i 2014 slått sammen til en virksomhet. Hjemmetjenesten Otta har base på Selsro Bo- og Aktivitetssenter, mens Hjemmetjenesten Heidal har base på Heidalstun Bo- og Servicesenter.

Alle søknader om hjemmebaserte tjenester skal gå til kommunens tildelingskontor - se åpningstider og kontaktinformasjon her 
 

Kontakt

Heidal Hjemmetjenesten
Vakttelefon
Mobil 415 06 293
Otta Hjemmetjenesten
Vakttelefon
Mobil 415 66 567
Reidun Øvre Øygard
Virksomhetsleder hjemmetjenesten
Mobil 415 01 865