Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er et tilbud til innbyggere med behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), trygghetsalarm og matombringing. Pleie-og omsorgstjenestene bidrar til at brukerne i størst mulig grad skal klare seg selv i dagliglivet. Det er tildelingskontoret som fatter vedtak om alle tjenester gjennom helsefaglige og juridiske vurderinger på individnivå.

Virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Sel kommune er Arild Kongsrud.

Hjemmetjenesten Heidal og Otta ble i 2014 slått sammen til en virksomhet.

Alle søknader om hjemmebaserte tjenester skal gå til kommunens tildelingskontor - se åpningstider og kontaktinformasjon her 
 

.

Kontakt

Arild Kongsrud
Virksomhetsleder
Telefon 416 30 304
Mobil 416 30 304

Adresse

Selsro Bo- og servicesenter

Besøksadresse: Iver Taugsgate 2, 2670 Otta.

Telefon: 957 38 839.

Heidalstun Bo- og servicesenter

Besøksadresse: Bruvegen 11, 2676 Heidal.

Telefon: 941 46 226.