Tjenestebeskrivelse skolehelsetjenesten

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Serviceerklæring

  • Veiledning, råd og støtte for barn og foreldre eller andre i barnas omgivelser
  • Vaksinasjon etter anbefalt program
  • Vurdering av barn i forhold til utvikling og hjelp/henvisning videre v/ behov
  • Være voksenpersoner som barn selv kan ta kontakt med ved behov

1.klasse: Skolestartundersøkelse ved helsesykepleier og lege
2. klasse: Tilbud om vaksine mot poliomyelitt, difteri, stivkrampe og kikhoste.

3. klasse: Vekt og lengde. Individuelle samtaler med helsesykepleier.

4. klasse: Opplegg "sinna mann", for å avdekke vold i nære relasjoner.

5. klasse: Helsesirkel. 
6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.  Skolene får tibud om pubertetsundervisning.
7. klasse: Tilbud om vaksine mot HPV (Humant Papillom Virus). Gjelder både gutter og jenter.

8. klasse: Individuell samtale med helsesykepleier samt vekt og lengde. Psykologisk førstehjelp som en del av livsmestringsopplegg i klassene.

9. klasse: Helseuke.

10. klasse: Tilbud om vaksine mot poliomyelitt, difteri og stivkrampe.

Ut over dette har vi oppfølging av enkeltbarn ved behov og driver helseopplysning .

Skolelegens arbeid er av forebyggende art og skal ikke omfatte behandling. Arbeidet administreres av helsesøster. Skolelegen er medisinsk sakkyndig. Fysioterapeut er tilgjengelig ved behov.

Hva vi krever av bruker

At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
 

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ansvarlig for tjenesten er helsestasjon.
Til hver skole er det tilknyttet en helsesøster. Helsesøster er tilstede på skolen 1-2 dager pr. uke.
Opplysninger om kontortid på den enkelte skole får du ved å henvende deg til enhet for forebyggende helsetjeneste Tlf.  eller den enkelte skole. 
Opplysninger om barnet registreres i helsekort/datajournal som følger barnet fra det er født til det går ut av grunnskolen (jfr. lov om helsepersonell kap.8 §39). Vaksineregistrering overføres til det nasjonale registeret SYSVAK.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.