Bygge- og deleforbud etter "Hans"

Sel kommune sendte 07.09.23 ut varsel om midlertidig bygge- og deleforbud for enkelte områder som var evakuert under ekstremværet "Hans", samt noen naboeiendommer.

Sel kommune har satt i gang arbeidet med et midlertidig eller permanent forbud mot tiltak i områdene som kommunen vurderer som usikre etter ekstremværet "Hans".  Alle tiltak og byggesaker som sendes inn etter datoen for varslingsbrevet, vil være omfattet av forbudet.

Bakgrunn for varselet

Sel kommune opplevde sensommeren 2023 ekstremværet «Hans». Ekstremværet førte til store nedbørsmengder og flere ras. Kommunen plikter etter Naturskadeloven §20 å treffe forholdsregler mot naturskader og treffe forholdsregler slik som bestemt i Plan- og bygningsloven §11-8 tredje ledd bokstav a og §28-1.

NVE har etter ekstremværet «Hans» tatt kontakt med kommunen og bedt oss vurdere å nedlegge forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven. Vi vet ikke ennå hvilke områder NVE kommer til å vurdere som trygge for tiltak.

Kommunen vurderer det slik at det kan bli nødvendig å fatte vedtak om midlertidig eller permanent forbud mot tiltak på de berørte eiendommer.

For informasjon om eventuelt forsikringsoppgjør må man ta kontakt med eget forsikringsselskap.

Hva betyr varselet for den enkelte grunneier?

Varsel om vedtak kan bety at man i områder som er omfattet av forbudet ikke kan gjennomføre tiltak etter plan- og bygningsloven. Med tiltak etter plan- og bygningsloven mener vi oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg. Et tiltak kan også være endring av utearealer, som for eksempel terrenginngrep, eller opprettelse eller endring av eiendom. Forbudet omfatter også ikke-søknadspliktige tiltak.

Hva skjer videre?

Administrasjonen planlegger å legge frem saksutredning om midlertidig bygge- og deleforbud for politisk behandling i formannskapet, som kommunens planutvalg, og kommunestyret i oktober 2023. Et midlertidig forbud mot tiltak vil vare frem til områdene er friskmeldt av geolog/NVE, maksimalt i 4 år. Områder som fremdeles vurderes som usikre vil kunne oppleve å få permanent bygge- og deleforbud etter Plan og bygningsloven § 28-1.

Hva kan du som grunneier gjøre i varslingsperioden?

Du kan sende inn eventuelle kommentarer eller innspill til dette varselet til Sel kommune innen 03.10.2023, merk henvendelsen sak nr 2023/973.

Henvendelsen sendes til:
postmottak@sel.kommune.no eller Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta

Sel kommune avholdt et møte for de som er direkte berørt av dette varselet i Otta kulturhus onsdag 20.9.2023. Se presentasjon fra møtet (PDF, 4 MB).

Sel kommune vil orientere deg om vedtaket i Sel kommunestyre, og legger ut informasjon her.

Det er ikke mulig å klage på dette varselet, men du kan klage på det midlertidige forbudet mot tiltak dersom kommunen vedtar dette.

Aktuelle dokumenter

Varslingsbrev 07.09.23 (PDF, 61 kB)

Presentasjon fra beboermøte 20.09.23 (PDF, 4 MB)

Oversiktskart Dahle (PDF, 8 MB)

Oversiktskart Loftsgårdsjordet (PDF, 5 MB)

Oversiktskart Blekalia-Kongsvegen (PDF, 5 MB)