Utregning av eiendomsskatt for de med formuesgrunnlag

Her kan du lese om og se eksempel på utregning av eiendomsskatt basert på formuesgrunnlag.

Kommunestyret har vedtatt å bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi for boligeiendommer, mens det er foretatt vanlig taksering på våningshus og fritidseiendommer.

Beregnet markedsverdi vil utgjøre enten en verdi basert på statistikk fra SSB (boligverdi) eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi (i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt). Er du i tvil om hvordan eiendomsskatten er beregnet, se på eiendomsskatteseddelen du får tilsendt av kommune i slutten av februar. Beregnet markedsverdi reduseres med en såkalt obligatorisk reduksjonsfaktor. Dersom kommunen bruker Skatteetatens boligverdier er det boligverdien fra siste fastsetting av formues- og inntektsskatt, redusert med en obligatorisk reduksjonsfaktor, som legges til grunn. Det betyr at for eiendomsskatt som utskrives i 2020 benytter kommunene boligverdier fra 2018.

Boligverdi er ikke det samme som formuesverdi

  • Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom).
  • Formuesverdi er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsåret 2018 og 2019 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger. Formuesverdien vil alltid være lavere enn boligverdien.

Formuesverdien påvirkes av om boligen din er primær- eller sekundærbolig, mens din bruk av eiendommen ikke er av betydning for boligverdiens størrelse. Hvorvidt boligen er din primær- eller sekundærbolig vil dermed ikke påvirke eiendomsskattens størrelse.

For fullstendig informasjon:    https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/

Dersom du mener boligverdien er feil, gå inn på https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/klage-pa-eiendomsskatten/ for å endre boligopplysninger eller endre formuesverdien dersom du mener den er satt for høyt i forhold til reell markedsverdi.

Selve utregningen av eiendomsskatten foregår ved at oppgitt boligverdi blir redusert med en obligatorisk reduksjonsfaktor. I 2020 er den obligatoriske reduksjonsfaktoren satt til 30 prosent (70 % av den oppgitte boligverdien blir da gjeldende). Når 30 prosent av boligverdien er trukket fra står man da igjen med et skattegrunnlag som det betales 5 promille av i eiendomsskatt.

Nedenfor har vi laget et eksempel som viser hvordan eiendomsskatt basert på Skatteetatens boligverdi er utregnet.

 

2020
Oppgitt boligverdi fra Skatteetaten, basert på likning 2018   1 600 000
Obligatorisk reduksjonsfaktor 0,7 (30 prosent) 1 620 000 X 0,7 1 112 000
Skattegrunnlag   1 120 000
Promille 5 1 120 000 X 0,005 5 600
Eiendomsskatt 2020   5 600

 

Se også skatteetaten https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/ 
Eller kontakt skatteetaten på tlf: 800 80 000 dersom du har spørsmål vedrørende formuesgrunnlag og likning.