Utleggslister

Skattelistene ble lagt ut 17. januar 2024 for 3 ukers gjennomsyn med hjemmel § 15 i eiendomsskatteloven.

3 uker er passert og listene er tatt inn. For nærmere informasjon ta kontakt med eiendomsskattekontoret. 

Kommunestyret gjorde i møte 13.12.2023 vedtak om at det for 2024 skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jamfør eiendomsskatteloven § 3 første ledd, bokstav a. 
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.) 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 7 promille, for boliger og fritidsboliger er satsen 4 promille jf. eskatl. §11 første ledd. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens boligverdier for de boliger hvor dette er beregnet (ekstl. § 8 C-1). Alle eiendommer med bolig eller fritidsbygg skal i 2024 ha 30 prosent obligatorisk reduksjon av taksten. 

I 2024 foretar Sel kommune en kontorjustering på 10%. Kontorjusteringen er vedtatt av kommunestyret etter eiendomsskatteloven §8 A-4 (2) 1. setning: "Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere mer enn 10 prosent av det opphavlege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa." Sist alminnelig taksering i Sel kommune ble utført i 2014.

Klage vedrørende takstverdien kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Vær tydelig på hva klagen gjelder, klagen må inneholde gårds og bruksnummer. Det kan ikke klages på takst som det har vært klaget på tidligere.

Klagen sendes skriftlig til: Sel kommune, Eiendomsskattekontoret, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta.

Klagefristen er satt til 1. mars 2024. 

Dersom du mener boligverdien er feil, må du først kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig. Dersom det skulle være feil i opplysningene, må klagen rettes til Skatteetaten. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon eller tlf 800 80 000.

Har du spørsmål vedrørende eiendomsskattegrunnlaget kan du kontakte oss via:

E-Post: postmottak@sel.kommune.no

Telefon: 61 70 07 00 (09:00 - 14:00).

Kontakt

Madelin Gustad Elgseter
Prosjektleder Eiendomsskatt
Mobil 952 00 261