Myndighet og ansvar

Kommunestyret bestemmer om eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen og hvilke områder som skal omfattes. I Sel kommune skrives det nå ut eiendomsskatt i hele kommunen. Kommunestyret vedtar også skattetakstvedtekter. I sine årlige budsjettbehandlinger vedtar kommunestyret neste års skattesats samt evt bunnfradrag. Bunnfradraget gjelder for bebygde bolig- og fritidseiendommer. Det gis ett bunnfradrag pr godkjent boenhet.

Sakkyndig takstnemnd (takstnemnda) setter opp rammer og retningslinjer for prinsippene og innretning av selve takseringen. De fastsetter også eiendommenes takstverdi.

Klagenemnda behandler og har avgjørelsesmyndigheten for evt klager på takstverdi.