Om eiendomsskatt i Sel kommune

Eiendomsskatt siden 1967
Det har vært skrevet ut eiendomsskatt i Sel kommune siden 1967. Daværende skatteområde var bymessige utbygde områder – Otta m/omegn og Dahle. I tillegg var «verker og bruk» i hele kommunen skattlagt. I 1992 ble også områdene til og med Selsverket og Sandbumoen medregnet i skatteområdet.

Eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen i 2007
Med virkning fra 2007 ble eiendomsskatteloven endret slik at kommunestyret kunne velge å skrive ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen.
Dette ville også omfatte blant annet hytter/fritidseiendommer. I media fikk dette etter hvert betegnelsen «hytteskatt». Sel kommune vedtok i 2008 en slik utvidelse med virkning fra 2009. Denne iverksettelsen ble utsatt ett år til 2010. Det er først fra og med 2010 at det er skrevet ut eiendomsskatt for hele kommunen.

Eiendomsskatt i 2023
Kommunestyret gjorde 14.12.2022 vedtak om eiendomsskatten for 2023 , jf Lov av 6.juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt. 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2023: Faste eiendommer i hele kommunen jfr. eiendomsskatteloven §3 første ledd, bokstav a.

  • Generell skattesats settes til 7 promille (esktl. § 11). For bolig og fritidseiendommer settes skatten til 4 promille (esktl. § 11, første ledd).
  • Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.
  • For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (ekstl. § 8 C-1).
  • For eiendommer med samlet skatt over kr 600 pr år skal eiendomsskatten betales i 4 eller 12 terminer (avhengig av inngått avtale med Sel kommune), jfr. esktl. §25 første ledd. For øvrige skal eiendomsskatten betales i en termin pr. år.
  • For skatteåret 2023 fritas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som oppført på fritaksliste 2023 i medhold av esktl. § 7, bokstav a. For skatteåret 2023 fritas videre eiendom av historisk verdi som oppført på fritaksliste 2023 i medhold av esktl. § 7, bokstav b. Nyoppførte boliger som brukes til bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7, bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Fritaksliste med oversikt over forslag over eiendommer som kan fritas etter § 7 i eiendomsskatteloven blir fremmet i egen sak for formannskapet og kommunestyret.
  • Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte vedtekter.

Adresse

Sel kommune, eiendomsskattekontoret
Botten Hansens gt 9
2670 Otta.
E-postadresse: postmottak@sel.kommune.no

Klager
Dersom det etter utlegg klages på takstverdi for eiendommer der takstverdien er fastsatt etter skatteetatens formuesgrunnlag, skal klagen sendes direkte til:
Skatteetaten, Postboks 1073 Valaskjold, 1705 Sarpsborg.

Øvrige klager sendes eiendomsskattekontoret i Sel kommune iht de frister som blir kunngjort.
Husk å oppgi gnr. og bnr. på eiendommen ved eventuell klage. Klager sendes til postmottak.