Om eiendomsskatt i Sel kommune

Eiendomsskatt siden 1967
Det har vært skrevet ut eiendomsskatt i Sel kommune siden 1967. Daværende skatteområde var bymessige utbygde områder – Otta m/omegn og Dahle. I tillegg var «verker og bruk» i hele kommunen skattlagt. I 1992 ble også områdene til og med Selsverket og Sandbumoen medregnet i skatteområdet.

Eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen i 2007
Med virkning fra 2007 ble eiendomsskatteloven endret slik at kommunestyret kunne velge å skrive ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen.
Dette ville også omfatte blant annet hytter/fritidseiendommer. I media fikk dette etter hvert betegnelsen «hytteskatt». Sel kommune vedtok i 2008 en slik utvidelse med virkning fra 2009. Denne iverksettelsen ble utsatt ett år til 2010. Det er først fra og med 2010 at det er skrevet ut eiendomsskatt for hele kommunen.

Eiendomsskatt i 2019
Kommunestyret gjorde 10.12.2018 vedtak om at eiendomsskatten for 2019 skrives ut med 7 ‰ av takstverdien, jf Lov av 6.juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt.
Det gjøres unntak for boliger og fritidsboliger der skattesatsen settes til 5 ‰, jf eskt1 § 12 a – med bunnfradrag på kr.100.000.

Kontakt

Gøril Sire Halvorsen
Konsulent
Mobil 902 50 790

Adresse

Sel kommune, eiendomsskattekontoret
Botten Hansens gt 9
2670 Otta.
E-postadresse: postmottak@sel.kommune.no

Klager
Dersom det etter utlegg klages på takstverdi for eiendommer der takstverdien er fastsatt etter skatteetatens formuesgrunnlag, skal klagen sendes direkte til:
Skatteetaten, Postboks 1073 Valaskjold, 1705 Sarpsborg.

Øvrige klager sendes eiendomsskattekontoret i Sel kommune iht de frister som blir kunngjort.
Husk å oppgi gnr. og bnr. på eiendommen ved eventuell klage. Klager sendes til postmottak.