Klagenemnd for eiendomsskatt

Vedtak i Kommunestyret - 18.11.2019:


Som medlemmer i klagenemnd i perioden 2019 -2023 velges:

 • Kjell Grothe (Sp)
  • Vara: Hans Svastuen (Sp)
 • Bjørg Lekve (Sp)
  • Vara: Stein Inge Lillebråten (Sp)
 • Torun Heringstad (Sp)
  • Vara: Reidun Formo (Sp)
 • Åge Brenna (H)
  • Vara: Sigurd Riise (H)
 • Inga Norderhus (SV)
  • Vara: Gro Lillesæter (Ap)

Leder: Kjell Grothe (Sp)
Nestleder: Inga Norderhus (SV)

Klagenemnda behandler klager framsatt til kommunen etter forvaltningsloven:

Kapittel VI. Om klage og omgjøring.
§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans).
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.

I Sel kommune ble det i kommunestyresak 27/2003 vedtatt at klagenemnda skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Det skal velges leder og nestleder. I medhold av tidligere vedtak bør klagenemnda velges utenom kommunestyrets medlemmer.

Klagenemnda ble opprettet med bakgrunn i at også formannskapet fatter vedtak i enkeltsaker etter forvaltningslovens § 28 – på denne bakgrunn ble det vurdert som uheldig om formannskapet samtidig var klageorgan.