Brukerundersøkelser 2017

I 2016 har vi så langt gjennomført tilsammen 14 brukerundersøkelser i Sel kommune. Her kan du lese mer om brukerundersøkelsene og se resultater fra de forskjellige tjenesteområdene.

Hvorfor Sel kommune gjennomfører brukerundersøkelser

www.bedrekommune.no
Bedrekommune.no er et verktøy fra kommuneforlaget som gir kommunene mulighet til å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser. På denne nettportalen kan kommuner hente ferdige undersøkelser, gjennomføre egne undersøkelser og sammenligne resultater fra andre kommuner. Kommuneforlaget er heleid av KS (kommunesektorens organisasjon).

Hvorfor brukerundersøkelser
Gjennom brukerundersøkelser måles brukeropplevd kvalitet. Brukeropplevd kvalitet er subjektiv og er blant annet påvirket av brukernes forventninger og omdømmet tjenesten har. Brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser skal brukes som styringssystem for Sel kommune. I arbeidet med å sette oss konkrete og politisk forankrede mål er det viktig at vi vet noe om hvordan våre brukere opplever kvaliteten på tjenestene våre. Undersøkelsene gir oss derfor både bekreftelser og grunnlag for korreksjoner og forbedringer i tjenestetilbudet.

Hvordan brukes svarene
Svarene/resultatene av undersøkelsene inngår som en del av kommunens kvalitetsutvikling, og i arbeidet med å sette konkrete mål for tjenestene våre. Undersøkelsene på tjenesteområdene skal gjentas over tid. Gjennom aktivt å bruke undersøkelser kan vi sette oss mål som gjør at vi ser utvikling over tid, og ikke minst kan vi sammenligne oss med oss selv. Dersom vi ikke klarer å forbedre oss i forhold til oppsatte mål må vi synliggjøre hvorfor vi ikke klarere dette og sette inn korrigerende tiltak.  

Gjennomføring
Det har blitt gjennomført 13 brukerundersøkelser og 2 interne undersøkelser i 2016. Personer som benytter seg av flere kommunale tjenester kan ha blitt bedt om å svare på flere spørreskjemaer nærmest samtidig. Vi takker for alle svar vi har fått, og vi har et klart mål om å bedre svarprosenten neste år. Vi håper du kan bidra til det!

Brukerundersøkelser - gjennomførte i 2016 Svarprosent
Oversikt over gjennomførte brukerundersøkelser i 2016
Barnehage - foreldre/foresatte 36 %
Barnevern - foreldre/foresatte 10 %
Barnevern - spørsmål til barn og unge 6 %
Bibliotek 23 %
Byggesaksbehandling 23 %
Ergoterapi og fysioterapitjenesten 29 %
Feiing - brukere 17 %
Hjemmetjenesten - brukere 39 %
Hjemmetjenesten - Utviklingshemmede 56 %
Institusjon - beboere, forenklet spørreskjema 37 %
Institusjon - beboere 33 %
Kulturskole - foreldre/foresatte 35 %
Psykisk helse - brukere over 18 år 13 %
Skolehelsetjenesten - Helsestasjon for ungdom 4 %

Det ble også gjennomført to interne undersøkelser i 2016: medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse for interne tjenester.

Barnehage - foreldre/foresatte

Helhetsvurdering for barnehagetjenesten i Sel kommune får svarsnitt på 5,3
Snittet for hele landet er på 5,2

Utsendte passord: 201
Innkomne svar: 72
Svarprosent totalt: 36 %
Utsendt til: Foreldre/foresatte med barn i de kommunale og private barnehagene i Sel kommune.

Her kan du se resultatene for alle barnehagene i Sel kommune i en samla rapport

Her kan du se reultatene for de private barnehagene i Sel kommune

Her kan du se resultatene for Ottbragden barnehage
Her kan du se resultatene for Heidal barnehage
Her kan du se resultatene for Selsverket barnehage
Her kan du se resultatene for Sel barnehage
Her kan du se resultatene for Heggelund og Sandbu barnehage
Her kan du se resultatene for Heggelund barnehage
Her kan du se resultatene for Sandbu barnehage
Her kan du se resultatene fra Thoskogen natur- og gårdsbarnehage

Bare Thoskogen. har gjennomført brukerundersøkelser av de private barnehagene i år, slik at den totale rapporten for de private barnehagene er identisk med rapporten for Thoskogen.

 

Barnevern - foreldre/foresatte

Helhetsvurdering for barneverntjenesten i Sel og Vågå får svarsnitt på 2,3
Snittet for hele landet er på 4,3

Spm til foreldre/foresatte
Utsendte passord: 50
Innkomne svar: 5
Svarprosent: 10 %
Utsendt til: Brukere av barneverntjenesten i Sel- og Vågå barneverntjeneste

Her kan du se alle resultatene for barneverntjenesten i Sel og Vågå

Brukerundersøkelsen for barn og unge fikk for få svar til å generere en egen rapport.

 

Biblioteket

Helhetsvurdering for bibliotektjenesten i Sel kommune får svarsnitt på 5,7
Snittet for hele landet er på 5,4

Utsendte passord: 100
Innkomne svar: 23
Svarprosent: 23 %
Utsendt til: Brukere av biblioteket i Sel kommune

Her kan du se alle resultatene for biblioteket i Sel kommune

 

Byggesaksbehandling

Helhetsvurdering for tjenesten byggesaksbehandling i Sel kommune får svarsnitt på 4,9
Snittet for hele landet er på 4,3

Utsendte passord: 150
Innkomne svar: 34
Svarprosent: 23 %
Utsendt til: Brukere som har benyttet seg av byggesaksbehandling i 2016.

Her kan du se alle resultatene for byggesaksbehandling i Sel kommune

 

Ergoterapi og fysioterapitjenesten

Helhetsvurdering for Ergoterapi og fysioterapitjenesten i Sel kommune får svarsnitt på 5,4
Snittet for hele landet er på 5,5

Utsendte passord: 180
Innkomne svar: 53
Svarprosent: 29 %
Utsendt til: Brukere av ergoterapi og fysioterapi tjenestene i Sel kommune

Her kan du se alle resultatene samla for ergoterapi og fysioterapi tjenestene i Sel kommune

Her kan du se resultatene for ergoterapitjenesten

Her kan du se resultatene for fysioterapitjenesten

 

Feiing

Helhetsvurdering: Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenesten fra feierne?
Svarsnitt for feiertjenesten er 5,5


Utsendte passord: 100
Innkomne svar: 17
Svarprosent: 17 %
Utsendt til: Utsendt til de som har hatt feiing og/eller tilsyn av feier i 2016

Undersøkelsen for feiing og tilsyn i Sel kommune er laget spesielt for Sel kommune. Det er derfor ikke noen andre kommuner i landet vi kan sammenligne oss med.
Det er heller ikke samme oppsett med dimensjoner og inndelinger som de undersøkelsene som er ferdige fra bedrekommune.no.

Her kan du se resultatene for brukerundersøkelse for feiing og tilsyn i Sel kommune

 

Hjemmetjenesten - brukere

Helhetsvurdering for Hjemmetjenesten i Sel kommune får svarsnitt på 5,2
Snittet for hele landet er på 5,3

Utsendte passord: 200
Innkomne svar: 78
Svarprosent: 39 %
Utsendt til: Brukere av hjemmetjenesten i Sel kommune

Her kan du se resultatene for hjemmetjenesten i Sel kommune

Her kan du se resultatene for hjemmetjenesten avdeling Heidal

Her kan du se resultatene for hjemmetjenesten avdeling Otta

 

Institusjon – beboere, forenklet spørreskjema

Helhetsvurdering: 88,2 % er fornøyde med tjenesten totalt sett.

Utsendte passord Sel sjukeheim bokollektiv: 16
Innkomne svar Sel sjukeheim bokollektiv: 5
Svarprosent Sel sjukeheim bokollektiv: 31 %

Utsendte passord Sel sjukeheim sjukeheimsavd: 30
Innkomne svar Sel sjukeheim sjukeheimsavd: 12
Svarprosent Sel sjukeheim sjukeheimsavd: 40 %

Svarprosent totalt: 37 %
Utsendt til: Beboere på Sel sjukeheim

Det er brukt forenkla utgave av brukerundersøkelser for denne tjenesten. I den forenkla utgaven er svarmulighetene "ja" for de som er fornøyde og "nei" for de som ikke er fornøyde. Det er også mulig å svare "vet ikke". Det er derfor ikke mulig å sammenligne tjenestene der det er brukt forenkla utgave med andre tjenester i samme kommune eller med landet forøvrig.

Her kan du se alle resultatene fra beboere på Sel sjukeheim

Her kan du se alle resultatene fra beboere ved Sel sjukeheim bokollektiv for aldersdemente

Her kan du se alle resultatene fra beboere ved Sel sjukeheim sjukeheimsavdeling

 

Institusjon - beboere

LMS sengeavdeling

Utsendte passord: 12
Innkomne svar: 4
Svarprosent: 33 %
Utsendt til: Beboere på LMS - sengeavdeling.

Brukerundersøkelsen for beboere ved LMS - sengeavdeling har fått totalt 4 besvarelser, som er for lite til å generere en egen rapport.

 

Kulturskole - Foreldre/foresatte

Helhetsvurdering for Kulturskolen i Sel kommune får svarsnitt på 5,3
Snittet for hele landet er på 5,1

Utsendte passord: 153
Innkomne svar: 53
Svarprosent: 35 %
Utsendt til: Foreldre/foresatte til elever ved kulturskolen i Sel kommune.

Her kan du se alle resultatene for kulturskolen i Sel kommune

 

Psykisk helse - Bruker er 18 år eller eldre

Helhetsvurdering for Tjenesten psykisk helse i Sel kommune får svarsnitt på 3,8
Snittet for hele landet er på 3,7

Utsendte passord: 60
Innkomne svar: 8
Svarprosent: 13 %
Utsendt til: Brukere av tjeneste for psykisk helse i Sel kommune

Her kan du se alle resultatene for psykisk helse i Sel kommune

 

Tjenester for funksjonshemma

Brukerundersøkelse for hjemmetjenesten – Utviklingshemmede

Helhetsvurdering: 100 % er fornøyde med tjenesten totalt sett.

Utsendte passord: 9
Innkomne svar: 5
Svarprosent: 56 %
Utsendt til: Brukere av tjeneste for funksjonshemmede

Det er brukt forenkla utgave av brukerundersøkelser for denne tjenesten. I den forenkla utgaven er svarmulighetene "ja" for de som er fornøyde og "nei" for de som ikke er fornøyde. Det er også mulig å svare "vet ikke". Det er derfor ikke mulig å sammenligne tjenestene der det er brukt forenkla utgave med andre tjenester i samme kommune eller med landet forøvrig.

Her kan du se alle resultatene for tjeneste for funksjonshemmede

 

Skolehelsetjenesten - Helsestasjon for ungdom

Utsendte passord: 25
Innkomne svar: 1
Svarprosent: 4 %
Utsendt til: Brukere av tjenesten Helsestasjon for ungdom

Brukerundersøkelsen for Helsestasjon for ungdom har fått totalt 1 besvarelse, som er for lite til å generere en egen rapport.

 

Litt mer om brukerundersøkelser


Oversikt over hvordan brukerundersøkelsene er bygd opp


Hva betyr de ulike kvalitetsområdene? (grønne bokser nederst i figuren)
Resultat: Her settes fokus på det resultatet som skapes av tjenesten. I hvor stor grad er resultatene preget av god kvalitet?
Prosess: På dette området rettes oppmerksomheten på de prosessene som foregår i tjenesteproduksjonen. Det gjelder spesielt forholdet mellom brukeren og de personene som har ansvaret for tjenestene.
Struktur: Her er det samlet påstander og spørsmål som mer setter fokus på rammebetingelser som er viktige for å kunne skape god kvalitet.

Innenfor hver av de tre kvalitetsområdene er det ulike dimensjoner (kategorier) for de ulike brukerundersøkelsene. Eksempel på dimensjoner er Trivsel, brukermedvirkning, informasjon, fysisk miljø, pålitelighet, samordning, selvbestemmelse m.m.
Innenfor hver dimensjon er det videre valgt ut et ulikt antall spørsmål som skal kunne avdekke hva som er brukernes vurderinger/oppfatninger for de ulike tjenestene.

Bakgrunnspørsmål: Dette er spørsmål som stilles før selve undersøkelsen. Det kan være alder, bosted, kjønn m.m. Ved å bruke bakgrunnsspørsmål kan vi få innsikt i om det som eksempel er systematisk frafall av bestemte aldersgrupper, områder m.m

Målgrupper: I våre brukerundersøkelser er det de som faktisk bruker tjenestene, eller er pårørende til de som bruker tjenestene som er målgruppe.

Anonymitet/personvern: Det er ingen anledning til å koble passord og svar i systemet. Vi har heller ingen oversikt over hvem som har fått hvilke av de automatisk genererte passordene.

Svar på skala fra 1 til 6:
I spørreskjemaet blir brukerne bedt om å ta stilling til ulike spørsmål knyttet til de tjenestene de mottar. Brukerne blir bedt om å svare på spm om i hvor stor grad de er fornøyde med tilbudet. Det er brukt en 6- delt skala hvor 1= «svært liten grad» og 6 = «svært stor grad» Det er også mulig å svare «vet ikke»

Elektronisk besvarelse vs papirbesvarelse: Det er det beste for både den som svarer på undersøkelsene og tjenesten det gjelder at det svares via internettsiden www.bedrekommune.no. Dersom det har vært nødvendig har det blitt delt ut spørreskjema på papir. Det er da personer som ikke jobber i de aktuelle tjenestene som har registrert inn svarene i systemet.

Språk: Brukerundersøkelser fra bedrekommune.no er per i dag ikke oversatt til andre språk enn Norsk. Alle som har fått spørreundersøkelser fra Sel kommune har fått informasjon om hvor de kan henvende seg dersom de har behov for hjelp til å svare på undersøkelsen.