Båndtvang i Sel kommune

Det er generell båndtvang for hund i Sel kommune i tidsrommet 1. april - 20. august. Dette gjelder alle områder. I enkelte områder, se forskrift under, er det utvidet båndtvang. Båndtvang reguleres av hundeloven og lokal forskrift om båndtvang.

Forskriften ble vedtatt i kommunestyreet 07.05.2018. Særutskrift (PDF, 289 kB)

Med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11 fastsettes følgende forskrift om båndtvang for hund i Sel kommune:

I Sel kommune skal hunder holdes i bånd utover den generelle båndtvang som er i perioden 1. april-20. august slik det fremgår av § 1 pkt. a-f.

§ 1. Eier eller innehaver av hund i Sel kommune skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a) i tiden fra og med 1. april til og med 15. oktober i de områder der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter
b) hele året ved skoler, barnehager og idrettsanlegg, avgrenset til skolens/barnehagens og idrettsanleggets eget område.
c) hele året på kirkegårder.
d) på og ved alle merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til prepareringen opphører.
e) hele året ved byggefelt og tettsteder.
f) Rådmannen i Sel gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for å beskytte viltet.

I Rondane nasjonalpark er det egen forskrift der båndtvangstida er fastsatt f.o.m. 1. mars. I Skottvatnet naturreservat er det egen forskrift som fastsetter at det er båndtvang hele året.
§ 2. Eier eller innehaver er ansvarlig for at
a) hund er utstyrt med halsbånd med navn, adresse og telefonnummer til eieren eller den som har ansvaret for hunden, eller at hunden er lovlig merket på annen måte
b) ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted, fjernes
c) at hund ikke forlates bundet på offentlig sted på en slik måte at den kan være til hinder eller sjenanse for forbipasserende.

§ 3. Denne forskriften gjelder ikke for:
a) dresserte gjeterhunder i arbeid
b) tjenestehund i arbeid, samt under lovlig trening eller prøving
c) hund nyttet i ettersøk etter såret eller sykt vilt
d) jakthunder som brukes under lovlig jakt, samt under lovlig trening eller prøving og som blir fulgt på forsvarlig måte av eier eller innehaver
e) hund brukt til lovlig uttak av rovvilt
f) organisert trening av brukshunder.

§ 4. Brudd på denne forskriften er straffbart, og kan straffes etter bestemmelsene i § 28 i lov om av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold.

§ 5. Denne forskriften trer i kraft 07.05.2018. Samtidig oppheves forskrift om båndtvang for hund, Sel kommune, Oppland av 19. november 2007, nr. 1501.