Formannskapets innstilling til budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023 - 2026 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 25.11.22 - 09.12.22.

Kommunestyret sluttbehandler saken 14.12.22

Høringsinnspill sendes skriftlig til:

postmottak@sel.kommune.no 

eller

Sel kommune
Botten Hansensgt. 9
2670 Otta

innen 09.12.22

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for skiferbruddene, Pillarguribrota på Otta. Planen vil utarbeides som detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3. Planarbeidet er nærmere beskrevet i forslag til planprogram.

Nye Veier har ansvaret for planlegging og utbygging av E6 i Gudbrandsdalen fra Moelv til Otta. Reguleringsplanen for E6 Storhove-Øyer er nylig vedtatt. Nye Veier ønsker å informere om at arbeidet med reguleringsplan for strekningen Øyer-Frya i Øyer og Ringebu kommuner, samt revisjon av reguleringsplanene for strekningen Sjoa-Otta i Sel kommune, starter nå.

Sel kommune har de siste årene opplevd nedgang i sysselsetting og redusert innbyggertall. Sel kommunestyre har derfor besluttet å sette i gang et forberedende arbeid for å sikre Sel status som omstillingskommune. Dette skjer blant annet i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge, som også bidrar med finansiering av denne fasen i arbeidet. Omstillingsstatus skal bidra til å revitalisere og forsterke næringsutviklingsarbeidet gjennom ei flerårig satsing på utvikling og vekst.