Heidal Viltlag SA søker på vegne av Heidal og Sel vest bestandsplanområde om endring av minsteareal på hjort. Per i dag er minsteareal på hjort i dette området 4000 dekar. Det søkes om å endre dette til 3000 dekar.

Statens kartverk gjorde den 19.11.2021 vedtak om skrivemåten bl.a. Veggem i Sel kommune. Vedtaket ble påklaget av kommunen og av Ola Veggum (eier av bruk 215/1), som begge ønsker skrivemåten Veggum, jf. brev datert henholdsvis 19.01.2022 og 31.01.2022.

Klagesaken gjennomføres på samme måte som den første runden i saken, jf. § 12 femte ledd i lov om stadnamn, og skal på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Budsjett og økonomiplan for 2022-2025, vedtatt i Sel kommunestyre 15.12.21.

Budsjett og økonomiplan 2022-2025 med utskrift av møtebok (PDF, 2 MB)

Gebyrregulativ for 2022 blir lagt ut om kort tid.

Kommunestyre i Sel har i møte den 27.09.2021 vedtatt:  

"Sel kommune vil starte arbeidet med å utrede en endring av den kommunale forskriften om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune, for å vurdere å åpne for bruk av elmotor på utvalgte vann mindre enn 2 kvadratkilometer".

Sel kommune ber om innspill til vann som kan åpnes for elmotor og vann som ikke bør åpnes for elmotor.

Høringsfrist er 01.01.2022.

Innspill sendes: postmottak@sel.kommune.no eller til Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles det med dette at Nye Veier har igangsatt detaljregulering for E6 Sjoa-Solhjem og kryss E6 x rv. 15 i Sel kommune. Reguleringsplanarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Forslag til planprogram sendes på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere ny tofelts motorvei for E6 med tilhørende anlegg mellom Sjoa og Solhjem og nytt kryss mellom E6 og rv.15. Ny E6 på strekningen er tidligere regulert i to planer, fra hhv. 2011 og 2013. Forslag til ny reguleringsplan vil ta utgangspunkt i gjeldende planer og bygge på eksisterende kunnskapsgrunnlag. Ny E6 vil som hovedprinsipp følge samme trasé og ha tilsvarende kryssløsninger som i de vedtatte reguleringsplanene.

Sel kommune har mottatt søknad fra Sjoa Riverjet AS som søker om dispensasjon fra lokal forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune § 4, hvor største tillatte motorstyrke er 10 hk. 

Sjoa RiverJet AS søker om løyve til motorisert ferdsel med elmotor fra: 

  • kommunegrensa mot Nord-Fron til Otta bru
  • Otta elva fra Otta sentrum til Åsårbrua.

Sel kommune oversender dokumentene vi har mottatt og legger det ut på høring. Dokumentene ligger her og på Sel Rådhus. 

Høringsfrist er 21.11.2021.

Innspill sendes: postmottak@sel.kommune.no eller til Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta. 

Det er mottatt mer detaljert informasjon om forslag til trase fra Foreningen Skiløyper på Mysusæter i brev datert 27.07.21.

Sel formannskap vedtok den 06.07.2021 sak 2021/49 at ny skiløypetrase fra Mysusæter sentrum til Koltjønn behandles som en dispensasjonssak.  

Sel kommune har ikke mottatt komplett søknad, men vi legge det vi har ut på høring og supplerer så fort vi mottar dette. 

Dokumentene er tilgjengelig her og på Sel Rådhus.

Høringsfrist er 20.09.2021.

Innspill sendes: postmottak@sel.kommune.no eller Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta. 

Sel formannskapet har i møte 15.06.21, sak 2021/39, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 11, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Otta sentrum nord ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger sentralt i Otta sentrum.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for næringsutvikling og boligbygging.

Eventuelle merknader til planen sendes til postmottak@sel.kommune.no eller til Sel kommune v/plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta.

Frist for å komme med merknader er 15.09.21.

Riksantikvaren har sendt på høring Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Oppland. 
I Sel kommune gjelder dette landskap i Heidal og Murudalen.

Innspill sendes til: postmottak@sel.kommune.no, eller til Botten Hansensgate 9, 2670 Otta.

Frist for innspill er 13.08.2021.