Sel kommune vil gjøre det enklere for deg som innbygger å få gjennomført kommunale oppgaver. I forbindelse med utarbeidelsen av en handlingsplan for digitalisering, ønsker vi derfor tilbakemeldinger fra deg på arbeidsprosesser og tjenester du synes er kompliserte. Spørreskjemaet går raskt å fylle ut og du kan velge å være anonym, dersom du ønsker det.Svarfrist: 3. april 2018


Sølnkletten Villreinområde, Villreinutvalget for Rondane Nord, Rondane Sør Villreinutvalg og Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten etablerer nå samarbeidsorganet «Villreinforum Rondane-Sølnkletten». Dette opplyser leder for det nyetablerte samarbeidsorganet, Jan Olav Solstad i en pressemelding.

 

Onsdag 14. mars kl 19.00 blir det landbrukskafé på Bokhandel'n kafé i Vågå. Tema er generasjonsskifte i landbruket.


Fra mars måned kan du levere sortert, rengjort emballasjeplast i egne sekker samt papp og papir i egne dunker.Se i hentekalenderen for datoer og kjøreruter.


Alle som skal betale eiendomsskatt har i dag fått tilsendt skatteseddel. Denne viser beregning av eiendomsskatten, hva du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Skatteseddelen er sendt digitalt, det vil si at dersom du ikke har reservert deg fra å motta digital post så kommer skatteseddelen på Altinn, Digipost e.l.

Ønsker du å reservere deg mot offentlig digital post kan du gjøre det her.

For deg som ikke har mulighet for å åpne posten i Altinn, kommer skatteseddelen i Posten om noen dager.

 

 

På formannskapsmøte 20. februar undertegnet ordfører Dag Erik Pryhn og assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge, Ida Marie Holmin, samarbeidsavtale om utvikling av en helhetlig frivillighetspolitikk.


Har du en idé for hvordan du ønsker å utvikle gården din? Ønsker du å leve av gårdens ressurser? Ønsker du å skape flere arbeidsplasser på gården din? Da bør du ta turen innom Gardsgründer Inspirasjonsdag 8. mars på Kaupanger.


Driftsutvalget sin grunngjevnad:

"Stig-gruppa i Dahle Vel har i mange år arbeidd med å rydde gamle stigar,bygge trapper, bruer og rekkverk. Slik har eit svært omfattande stignett på ein trygg og sikker måte vorte gjort meir kjent og tilgjengeleg for stadig fleire turgåarar.

Kartet utarbeidd av Dahle Vel viser nær 20 stigar og råk.Det er sett opp i alt 8 turkasser som inneheld kart og «gjestebøker». Det er sett opp over 130 sjøllaga skilt, som viser veg og retning og gjev informasjon om gamle stadnamn  – noko som ikkje minst er viktig og gjev ein ekstra spiss på turopplevinga for folk som ikkje er lommekjende i området.

Stig-gruppa tek også ansvaret for årleg vedlikehald av stigane, sommer som vinter.

Arbeidet til stig-gruppa gjev eit lavterskeltilbod / tur- og trimtilbod for folk flest. Arbeidet som er lagt ned betyr mykje for trivsel og folkehelse.

Men stig-gruppa gjer og eit viktig arbeid for å ta vare på lokalhistorie og kulturarven i området. Dei har rydda og opna opp att gamle seterråk. Arbeidsvegane opp til skifer- og kleberbrot er på nytt gjort kjende og tilgjengelege. Dette er eit særs viktig arbeid for ta vare på lokalkunnskap og lokal identitet.

Arbeidet til gruppa syner at Otta har ein kulturskatt i nærmiljøet som skapar stoltheit og tilhøyrigheit til Sel kommune."

Sel kommune gratulerer med vel fortjent pris!

Treningskompis er en del av kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021, som ble vedtatt i kommunestyret 11.12.17. Økt fysisk aktivitet i hele befolkningen er hovedmålet i denne planen.
I henhold til forurensningsforskriftens § 12-6 jfr. forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid med utarbeidelse av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Sel kommune.


Alle saker