Samarbeidspartnarar for PPT NG

PPT NG samarbeider med andre tenesteytarar. PPT NG er ei kommunal teneste, og har eit samarbeid med andre kommunale tenester der det er naturleg.

Her fylgjer link til aktuelle samarbeidspartnarar utanom dei kommunale tenestene.

 

Sykehuset Innlandet, Habiliteringstenesta i Oppland

http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss_/avdelinger_/Sider/Habilitering-og-rehabilitering.aspx

 

Barne- og ungdomspsykiatrien i Oppland

http://www.sykehuset-innlandet.no/finn/Sider/pageresults.aspx?k=bup

 

Atferdssenteret

http://www.atferdssenteret.no/

 

Dei statlege kompetansesentra, nå kalla Statped

http://www.statped.no/

 

Frambu - senter for sjeldne funksjonshemmingar

http://www.frambu.no/